کشور چک پیشنهاد داده تا برای بازسازی پروژه سمنت هرات، با دولت افغانستان همکاری کند. به گفته مسوولان محلی، این کشور میخواهد سرمایه گذاری پنجاه درسدی در این پروژه داشته باشد و در سوی دیگر، بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده که در پنجاه درسد دیگر بازسازی پروژه سمنت سرمایه گذاری میکند.   

یک‌سالی می ‌شود که مقام‌ های محلی به همکاری بخش خصوصی بر آن ‌اند تا برنامه ‌ای برای بازسازی یروژه‌ ی از یاد رفته ‌ی سمنت روی دست گیرند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت: این برنامه اکنون ریخته شده و از آن‌جایی که کشور چک ابراز علاقه کرده تا در بازسازی این پروژه سهمی پنجاه درسدی داشته باشد، بخش خصوصی هم می ‌خواهد در این بخش همکاری کند.

او گفت: این برنامه به کابل فرستاده شده و تا یک ماه دیگر سرنوشت آن آشکار می‌ شود. آقای فرهاد ابراز امیدواری کرد تا این برنامه از سوی مقام ‌های مرکزی پذیرفته شود.

اگر چک یک ‌بار دیگر در این بخش سرمایه‌ گذاری کند، برای دومین بار است که دست به چنین کاری می‌ زند. پروژه‌ ی سمنت هرات که در سال ۱۳۵۵ کارش آغاز شد، با آغاز جنگ ‌ها به خرابه ‌ای دگر شد و پس از آن‌هم کم ‌کم از یادها رفت.

در پانزده سال گذشته هم دولت نتوانسته این پروژه‌ ی بزرگ را دوباره سرپا کند.

با همه‌ ی این ‌ها، آقای فرهاد امیدوار است تا با بازسازی این پروژه ‌ی بزرگ، هم دست ‌کم بخش غربی کشور از واردات سمنت بی‌ نیاز شود و هم برای هزاران تن چه مستقیم و چه غیرمستقیم کار ایجاد گردد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb