مرکزی ها در پی نابودی ورزش هرات. نابرابری در تخصیص بودجه هرات نسبت به ولایات همجوار و همچنان بی توجه آنان به ورزش و رزشکار این ولایت خشم روسای فدراسیون های مختلف ورزشی هرات را برانگیخته است. انان می گویند اگر دولت در افزایش بودجه ورزش هرات توجه نکنند دست به تظاهرات گسترده خواهند زد.

بودجه که برای ورزش هرات اختصاص یافته واکنش تند روسای فدراسیون های مختلف ورزشی را برانگیخته است. روسای فدراسیون های مختلف ورزشی هرات این باره را پلان های برای نابودی ورزش این ولایت عنوان می کنند خواهان توجه جدی دولت به ورزش هرات اند.

از سوی دیگر احسان احمد کرخی رییس مجمع علمی ورزشی افغانستان تخصیص بودجه هرات را از سوی دولت غیر منصف می داند و از وکلای هرات در پارلمان می خواهد پیگیر این باره باشند.

هرات در غرب کشور، ولایت ورزش خیزیست. در اداره ورزش این ولایت ۶۰۰ باشگاه در غالب ۴۳ فدارسیون مختلف ورزشی ثبت می باشد که در کل باشگاه های ثبت شده­ی آن بیش از ۵۰ هزار ورزشکاه تمرینات شان را با امکانات ناچیز به پیش می برند. اما بودجه­ی که دولت به اداره ورزش هرات اختصاص داده برابر با ولایات همجوار است که نسبت به تعداد ورزشکارانش بسیار کم است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb