برای اولین بار در هرات رقابت های فوتسال بین ولسوالی ها برگزار خواهد شد. مسوولان کمیته فوتسال هرات هدف از برگزاری این مسابقات را رشد و گسترش فوتسال در سطح ولسوالی های این ولایت  عنوان نموده می گویند دور های علمی فوتسال را نیز بین فوتسالیست های ولسوالی ها برگزار خواهند نمود.  

مسوولان ورزشی هرات و همچنان مربیان فوتسال ولسوالی های این ولایت دور هم جمع شدند و در مورد برگزار مسابقات فوتسال بین ولسوالی ها بحث و گفتگو می کنند. محمد قاسم نظری مسوول کمیته فوتسال هرات می گوید. به خاطر رشد فوتسال در سطح شهرجام های زیادی برگزار نموده اند و حال به خاطر گسترش آن در سطح ولسوالی ها و کشف چهره های برتر مسبقات جام ولسوالی ها را نیز در برنامه کمیته فوتسال گنجانیده شد.

از سوی دیگر مربیان ورزش ولسوالی ها این رقابت ها را مهم می پندارند. آنان می گویند این مسابقات می تواند در کنار دوستی و یکپارچه گی ساختن ورزشکاران ولسوالی ها، تاثیر خوبی روز ورزشکاران داشته باشد.

در همین حال مسوول کمیته فوتسال هرات می گوید به خاطر بیشتر آشناسازی این ورزشکاران با فوتسال. قبل از برگزاری مسابقات دوره های علمی را نیز بین تیم های فوتسال ولسوالی ها برگزار خواهند نمود.

در جام فوتسال ولسوالیها، ولسوالی های غوریان، کوهسان، انجیل، گذره، کرخ، شهرک تورغندی و شهرک اسلام قلعه اشتراک اند به علاوه این ولسوالی ها دو تیم دیگر تیم فوتسال  پولس مردمی بخاطر نظم برگزاری مسابقات وتیم متخب رسانه ها هم بخاطر انعکاس بیشتر این جام شرکت دارند. این مسابقات سراز جمعه هفته آینده برگزار خواهد شد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb