شکارچیان عرب کشور قطر که چند روز قبل به کابل آمده بودند، وارد ولایت فراه شدند. سخنگوی والی فراه می گوید: هدف اصلی آمدن عربهای قطری به ولایت فراه افتتاح پروژه های بازسازی است، که سال قبل به کمک مالی آنها راه اندازی گردید. از سوی دیگر عربهای شکارچی، افغانستان را کشور برادر خطاب میکنند و می گویند: ولایت فراه را در عرصه های مختلف کمک خواهند کرد.

شکارچیان عرب کشور قطر امروز چهار شنبه با یک هواپیما اختصاصی وارد ولایت فراه شدند. محمد ناصر مهری سخنگوی والی فراه می گوید: هدف اصلی آمدن عربهای قطری به ولایت فراه، افتتاح پروژه های بازسازی است، که سال پیش به هزینه مالی آنها در ولایت فراه راه اندازی گردیده بود. سخنگوی والی فراه هر چند شکار پرنده ها را از سوی این عربها در فراه تایید میکند، اما وی می افزاید: آنها با ایجا فارم پرنده های نایاب نسل آنها را در ولایت فراه چند برابر افزایش خواهند داد.

از سوی دیگر عربهای قطری که وارد فراه شده اند، در مورد شکار پرنده ها چیزی نمیگویند: اما می افزایند: فراه را در عرصه های مختلف کمک می کنند.

در همین حال فعالین مدنی فراه در مورد شکار پرنده های نایاب از سوی عربها نگران استند. فعالان مدنی در فراه می گویند: آنعده پروژه های بازسازی که از سوی عربها در فراه راه اندازی میگردد، حمایت میکنند، اما آنها از ریاست امنیت ملی و دیگر ارگانهای کشفی خواهان بررسی آن عده پرنده ها استند، که عربها آنرا از ولایت فراه شکار میکنند.

اما بگفته مقامهای محلی فراه، این عربهای شکارچی پرنده ها، بطور رسمی به اجازه دولت مرکزی وارد کابل و سپس به ولایت فراه آمده اند. این در حالیست که طی چند سال اخیر این عربهای قطری همه ساله جهت شکار پرنده های نایاب وارد ولایت فراه می شوند، و این ولایت را در بخش های مختلف نیز کمک کرده اند، که یکی از نمونه های بزرگ کمکهای آنها ساخت مسجد جامه بزرگ مرکزی شهر فراه است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb