بیش از یازده میلیون افغانی ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت فراه که حدود یک سال قبل از دافغانستان بانک در فراه به سرقت برده شده بود، دوباره دریافت شده است. رییس احیا و انکشاف دهات فراه می گوید: حدود یک سال قبل این پول با امضاء و مهر تقلبی رییس ( سی اچ ای ) توسط بعضی افراد تحت نام شوراهای ولسوالی بکواه از د افغانستان بانک در فراه کشیده شده بود، حال دوباره با همکاری سران قومی ولسوالی بکواه دریافت و به آنها سپرده شده است

سال گذشته یازده میلیون و هفت صد هزار افغانی با مهر و امضاء تقلبی رییس ( سی اچ ای ) ولایت فراه توسط بعضی افراد غیر مسوول تحت نام شورای های انکشافی ولسوالی بکواه، از د افغانستان بانک در ولایت فراه کشیده و سپس به سرقت برده شد.

آن زمان این موضوع توسط رییس شورای ولایتی فراه رسانه ای شد، و حتا سرقت شدن این پول با وزیر جدید احیا و انکشاف دهات که چند قبل به ولایت فراه آمده بود  نیز توسط شورای ولایتی فراه در مقابل دوربین های رسانه ها در میان گذاشته شد.

اما اکنون انجنیر عبدالروف رییس احیاء و انکشاف دهات ولایت فراه میگوید: این پول سرقت شده را به همکاری سران قومی ولسوالی بکواه این ولایت دوباره دریافت کرده است.

رییس احیا و انکشاف دهات فراه می گوید: طی پانزده سال گذشته تمام بودجه باسازی روستایی را توسط شوراهای ولسوالی ها و روستاهای آن به مصرف رسانیده اند. او می گوید، بعد از این نیز پروژه های بازسازی شانرا توسط شوراهای ولسوالی ها عملی خواهند کرد.

رییس احیا و انکشاف دهات فراه می افزاید: هر چند طی سالهای پیش نتوانسته اند که به دلیل تهدیدهای امنیتی، تمام پروژه های روستایی را در مناطق نا امن فراه عملی سازند اما بگفته او حال در تلاش اند تا پروژه های روستایی را توسط شورا ها در ولسوالی های نا امن فراه نیز عملی نمایند.

این در حالیست که باشنده های ولسوالی های بکواه، پرچمن، و گلستان فراه می گویند: دولت در عرصه بازسازی این سه ولسوالی را به طور کامل به فراموشی سپرده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb