بیست و هشت پروژه در چهار ولسوالی ولایت غور به بهره برداری سپرده شد. ریاست احیاء و انکشاف دهات این ولایت اعلام کرده که ارزش مجموعی ساخت این پروژه ها نود شش ملیون و ششصد و پنجاه هزار افغانیست. این پروژه ها شامل بند آبگردان، دیوارهای استنادی، کانالهای آبیاری و همچنین ساخت پلچک بوده است.

با ساخت این پروژه‌ ها آنگونه که خیرمحمد نائبی سرپرست ریاست احیاء و انکشاف دهات ولایت غور می‌گوید، ۱۲۵۰۰ جریب زمین کشاورزی آبیاری خواهد شد. او گفت: به شمار ۸۰۲۵ خانواده هم از خطرات سیل مصوون شدند.

 آقای نائبی افزود: در سال روان، سه پروژه دیگر هم از بودجه برنامه ‌های انسجام ساحوی وزارت احیاء و انکشاف دهات در شهر فیروکوه مرکز ولایت غور به بهره برداری سپرده خواهد شد.

ولی کارهایی که اکنون این اداره به پایان رسانده شامل ۲۸ پروژه است که ارزش‌شان نود و شش ملیون و ششصد و پنجاه هزار افغانی عنوان شده است. این پروژه‌ ها هم از دفتر برنامه‌های انسجام ساحوی وزارت احیاء و انکشاف دهات صورت گرفته است.

 به گفته‌ی مسوولان این اداره، این پروژه‌ ها شامل ساخت ۲۲ باب بند آب‌گردان، دیوارهای استنادی، تحکیم کاری این دیوارها به دارازای ۸۳۵ متر، کانال‌های آبیاری به طول ۲۰۶۶ متر و ۱۹ پایه پلچک موتر رو است.

این پروژه‌ ها در ۳۲ روستای ولسوالی ‌های دولینه، شهرک، دولت ‌یار، لعل و سرنجگل و فیروزکوه به پایه‌ ی اکمال رسیده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb