طالبان مسلح بطور رسمی اجازه بازگشایی مکاتب ذکور را در ولسوالی بکواه فراه را داده اند. ولسوال بکواه با ابراز این مطلب می گوید: طالبان در این زمینه اعلام کرده اند، که از بازگشایی مکاتب ذکور در این ولسوالی حمایت میکنند. غوث الدین خان ولسوال بکواه فراه گفته با وجود آنکه طالبان موافق بازگشایی مکاتب دراین ولسوالی هستند، اما امکانات کافی و کتاب درسی برای دانش آموزان وجود ندارد.

با آنکه سالهای قبل برخی گروه­های طالبان مسلح با تعلیم وتربیه مخالفت نشان داده بودند، اما حالا دیده میشود که این گروه­ها در ولسوالی بکواه فراه برای بازگشایی مکاتب چراغ سبز نشان داده اند.

غوث الدین خان ولسوال بکواه می گوید به کمک بزرگان قومی و عالمان دین، این بار همه گروه های طالبان مسلح در این ولسوالی گفته اند که از آموزش وپرورش حمایت میکنند.اما ولسوال بکواه گفته با آنکه تعلیم وتربیه دراین ولسوالی مورد حمایت سران قومی و طالبان قرار گرفته است، ولی فقط در بعضی مساجد انگشت شمار، تنها برای دانش آموزان صنف اول زمینه تعلیم و تربیه آماده است.

در همین حال محمد صابر فاروقی رییس معارف فراه در مورد اعلامیه حمایت طالبان مسلح از مکاتب ذکور در ولسوالی بکواه نیز سخن میگوید: و همچنان وضعیت بد معارف را در ولسوالی بکواه و دیگر ولسوالی های نا امن فراه میپذیرد.

رییس معارف فراه می گوید: در حال حاضر بیشتر دانش آموزان صنف اول، در مساجد و اماکن خصوصی مصروف آموزش اند. او تاکید میکند، اگر سران قومی و دیگر بزرگان ولسوالی بکواه با او همکاری کنند، همین لحظه آماده فعال ساختن تمام صنوف مکاتب در ولسوالی بکواه اند.

طالبان مسلح در حالی از بازگشایی مکاتب ذکور در ولسوالی بکواه حمایت شانرا اعلام میکنند، که قبل از این ده­ها مکتب در مناطق نا امن از سوی آنها مسدود و حتا سوختانده شده بود، حتی در برخی موارد آموزگاران از سوی مخالفان مسلح دولت در مرکز و ولسوالی های مختلف فراه کشته شده اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb