بیش از هشتاد پروژه همگانی در ولایت فراه به بهره برداری رسید. در خبرنامه ریاست احیا و انکشاف دهات در این ولایت امده که هزینه این پروژه ها بیش از ۱۰۲میلیون افغانی یست که در چندین ولسوالی این ولایت به بهره برداری رسیده و از مزایای های آن بیش از نو هزار خانواده مستفید خواهند شد.

مسوولان ساحوی برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات درولایت فراه می‌گویند که ۸۵ پروژه همگانی به هزینه بیش از ۱۰۲میلیون ۶۱۱هزار افغانی در ولسوالی پرچمن این ولایت به بهره ‌برداری سپرده شد.

 در خبرنامه این اداره همچنان امده که این پروژه ها شامل اعمار پلچک ها ، دیوارهای محافظوی ، دیوارهای استنادی، حداث وجغل اندازی سرک های داخل قریجات می‌باشند که از مزایای این پروژه‌هاحدود ۹۶۷۵ خانواده مستفید خواهند شد.

با همه این ها، برنامه همبستگی ملی از شروع فعالیت هایش تابه حال در ولایت فراه پروژه های همگانی را که شامل سکتورهای ترانسپورت، آبرسانی، برق، معیشت وتوسعه روستاها میباشد به مصرف رسانیده و چندین پروژه دیگر در این ولایت نیز تحت کار میباشد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb