کمسیونی برای انسجام ملی احزاب سیاسی سازمان های اجتماعی، نهاد های جامعه مدنی و شوراهای سرتاسری افغانستان در هرات گشایش یافت. مسوولان در این کمسیون هدف از گشایش این کمسیون را انسجام هرچه بیشتر احزاب و نهاد ها در هرات عنوان میکنند. اما برخی از کارشناسان به این باور هستند که ایجاد احزاب و این گونه کمیسیونها در کشور رو به افزایش است اما تاثیر آنچنانی در پی نداشته است.

زون غرب چهار مین زون است که کمسیون انسجام ملی متحد احزاب سیاسی سازمان های اجتماعی و نهاد های جامعه مدنی افغانستان در آن گشایش یافته است. مسوولان این کمسیون هدف از گشایش آن را جلو گیری از پراکندگی هرچه بیشتر احزاب و نهاد ها و همچنان دست یافتن به انسجام و همبستگی ملی عنوان می کنند. گفته می شود که در این کمسیون ۲۱ حزب و بیش از ۲۰۰ سازمان اجتماعی عضو هستند.

در پهلوی دیدگاه های مثبت برای گشایش احزاب و کمسیون های این گونه ای در کشور، هستند افرادی که دید مثبتی نسبت به این گونه کمسیون ها و احزاب ندارند.

آنان وجود احزاب را در کشور بیش از حد عنوان می کنند و به این باور هستند که در پهلوی زیاد بودن این احزاب، فعالیت چشم گیری نداشته اند.

تنها در ولایت هرات صدها نهاد اجتماعی، فرهنگی و ده­ها حزب سیاسی وجود دارد. اما با اینکه طی چندین دهه گذشته احزاب عملکرد خوبی نشان نداده اند و همواره از لحاظ کمی رشد کرده اند که مورد انتقاد مردم قرار گرفته اند. حالا دیده شود که انسجام این احزاب و نهادها تا چه اندازه میتواند روی عملکرد حکومت تاثیرگذار باشد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb