شماری از بانوان زعفران کار نیز در دومین جشنواره گل زعفران در هرات تولیدات شان را به نمایش گذاشتند. آنان یکی از راه های ایجاد شغل برای بانوان را همین کشت زعفران می دانند و می گویند که دولت باید آنان را در زمینه بازاریابی همکاری نماید.

یکی از راه‌ های ایجاد شغل برای بانوان، همین کشت زعفران است. هم اکنون بیشتر کار این گیاه را بانوان انجام میدهند.  برداشت تا بسته بندی و آماده سازی زعفران به دوش بانوان است. در این جشنواره هم که در هرات برگزار شده؛ شماری از زعفران کاران بانو نیز فرآورده های زراعتی شان را به نمایش گذاشتند.

در بیشتر غرفه های این نمایشگاه چند غرفه ای هم به بانوان اختصاص یافته است. انان می گویند بانوانی که از اقتصادی کافی برخوردار نیستند می توانند با تولید این گیاه نقش بارزی در اقتصاد خانواده داشته باشند.

از سوی دیگر کشت این گیاه، سبب کاهش کشت خشخاش در این ولایت شده است. فعالان حقوق بانوان در هرات به این باورند که کشت این گیاه منبع درآمدزایی خوبی برای بانوان است.

به گفته آنان این نمایشگاه نیز توانسته برای فروش محصولات شان بسیار موثر واقع شود. از همین رو آنان از دیگر بانوان نیز می خواهند تا از توانایی خویش کار گرفته در پهلو مردان کار کنند و تولید خویش را از طریق این گونه نمایشگاه ها به دید همگان قرار دهند.

این دومین جشنواره گل زعفران است که در هرات برگزار شده است. زعفران کاران بانو فرآورده­های زراعتی شان را برای بازار یابی به نمایش گذاشته اند. این شمار از بانوان تاکید می کنند که راه اندازی این نمایشگاه ها می تواند از جهتی باعث رشد تولیدات داخلی شود و از جهتی هم علاقمندی مردم به این تولیدات بیشتر خواهد شد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb