کمپاین واکسین پولیو که به دلیل درگیری های اخیر در ولایت فراه متوقف شده بود بار دیگر از سر گرفته شد.  معاون والی فراه تاکید می کند که این برنامه با همکاری رضا کاران در شهر و مناطقی که تاکنون این پروسه تطبیق نشده عملی خواهد شد.  از سوی دیگر رییس صحت عامه فراه می گوید قرار است بیش از هشتاد شش هزار طفل زیر پنج سال در این مرحله واکسن شوند.

محمد یونس رسولی معاون والی فراه می گوید: کمپاین واکسین پولیو  به علت شدت گرفتن نا امنی های اخیر و رسیدن دامنه جنگ به حومه های شهر فراه، به تعویق افتیده بود که بار دیگر آغاز شد. وی میگوید تمام ادارات دولتی در این راستا با رضا کاران برای عملی شدن این برنامه همکاری می کنند.

از سوی دیگر داکتر عبدالجبار شایق رییس صحت عامه ولایت فراه می گوید: اینبار کمپاین واکسین پولیو در ولسوالی های ولایت فراه مدت پنج روز ادامه خواهند یافت.

در همین حال داکتر گل آقا نایب معاون بخش واکسین وزارت صحت عامه کشور می گوید: طبق سروی آنها در این اواخر در بیشتری مناطق نا امن کشور، مخالفان مسلح دولت به همکاری سران قومی و ساکنان روستایی از مخالفت با تطبیق واکسین پولیو منصرف شده اند.

کمپاین واکسین پولیو در حالی در ولایت فراه از سر گرفته می شود که طی چند سال گذشته پنج مورد فلج اطفال در ولسوالی های گلستان، خاک سفید و بکواه به ثبت رسیده است. آنگونکه مسوولان محلی در ولایت فراه میگویند تطبییق واکسن پولیو یکی از کارهای مهم آنها می باشد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb