دادگاه ابتدایی هرات دوسیه پنج تن از متهمان قتل را بررسی کرد. در نشست هیات قضایی این دادگاه این افراد به یکسال تا ۲۰ سال زندان محکوم به مجازات شدند. رییس دادگاه ابتدایی شهری هرات میگوید این افراد در قضیه  بی گناهی عبدالقادر شخصی که هفت سال را بیگناه در زندان سپری کرده بود متهم هستند.

دادگاه متهمان که یک شخص را به اتهام قضیه قتل یک زن بیگناه به زندان انداخته بودند برگزارشد. عبدالقادر شخصی که هفت سال پیش به اتهام قتل خانمش بیگناه زندانی شده بود. درحالیکه پس از رهایی او مشخص شد که خانمش زنده است. حالا او بر اساس ادعای که علیه خسر و خسربوره هایش کرده بود باعث شد تا امروز محکمه علنی این افراد برگزارشود.

 دادگاه ابتدایی این ولایت پنج تن به شمول خسر و زن عبدالقادر را به دلیل کتمان حقیقت و اتهام قتل یک بانو به سه ماه تا بیست سال حبس زندانی نمود و یکتن هم در این جلسه برائت گرفت.

در جلسه امروز، هیات قضایی شش تن به شمول خسر، خشو و سه تن از خسربوره های عبدالقادر و همچنان خانمش را به اتهام کتمان حقیقت و قتل یک زن مجهول الهویه به زندان محکوم کرد که در این میان سه تن به اتهام این قضیه از سه ماه تا یکسال محکوم به مجازات شدند.

با این حال عبدالقادر شخصی که هفت سال را بیگناه به اتهام قتل خانم اش زندانی بود از نتیجه جلسه راضی نیست. او میگوید حکم دادگاه عادلانه نبوده بلکه نیاز بود تا بررسی بیشتری در زمینه صورت میگرفت. عبدالقادر شخصی که بیشتر از هفت سال را به اتهام قتل خانم اش زندانی بود، درحالیکه خانم اش نیز زنده بوده.

هیات قضایی دادگاه ابتدایی هرات اعلام کرد که حق استیناف خواهی متهمان محفوظ است. هیات قضایی همچنان دو تن دیگر از متهمان قضیه که فرار هستند را تحت تعقیب عدلی قرار داد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb