خانواده های که در حملات اخیر طالبان مسلح بالای شهر فراه، منازل شان تحریب شده اند  تاکنون دولت هیچ توجه برای کمک با آنها نکرده است. شهروندان مناطق شمالی شهر فراه می گویند: در جنگهای اخیر، صدها منازل شان بگونه کامل تخریب و یا هم متضرر شده اند، اما بگفته آنها دولت برای اعمار و ترمیم آن هیچ نوع کمک نکرده اند. در این حال رییس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت فراه می گوید: بزودی، کمیته را برای سروی منازل تخریب شده شهر فراه تشکیل و با خانوده متضرر شده کمک خواهند کرد.  

آسیب زده گان جنگهای آخیر شهر فراه، هنوز هم از سوی دولت با آنها کمک نشده اند. اینجا صد ها تن از شهروندان برنگتوت، شورآباد، باغپل و دیگر مناطق شمالی شهر فراه گرد هم آمده، و مدعی اند که منازل شان تخریب  و یا هم متضرر شده، مواشی شان از بین رفته، گلخانه های شان تخریب شده، و دیگر خسارات انگفت، به آنها وارد شده اما دولت تاحالا با آنها هیچ همکاری نکرده است.

در همین حال عبدالغفور ایوبی رییس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت می گوید: کمکها اولیه پنج هزار پول نقد و مواد اولیه غذایی و غیر غذایی را با خانواده های متضرر آغاز کرده است، اما در مورد خانواده های متضرر میگویند: بزودی کمیته را تحت نام اضطرار تشکیل خواهند داد، و خانواده های متضرر را کمک خواهند کرد.

آقای ایوبی می گوید: تاکنون ۵۷۲۸ خانواده های بیجا شده از سوی آنها ثبت و راجستر شده اند، و بگفته او همه این خانواده های کمکهای اولیه غذایی و غیر غذایی برای آنها توزیع خواهند شد. این در حالیست که بگفته باشندهه های فراه، برای مانع ورود دوباره طالبان مسلح به شهر، از سوی نیروهای امنیتی پوسته های امنیتی ایجاد نشده اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb