صدها تن از باشنده های ولایت نیمروز در یک گرهمایی اعتراض خواهان مبارزه جدی با فساد اداری در اداره های دولتی و تکمیل شده کار پروژه های نیمه تمام در این ولایت شدند. این باشنده های نیمروز برای دولت یک هفته مهلت تعیین کرده تا به این خواست های شان رسیدگی کند و هشدار می دهند که در غیر این صورت، آنان دست به اعتراض های گسترده تری خواهند زد.

ظاهرن کاسه صبر مردم نیمروز از فساد گسترده در اداره های دولتی ولایت شان و نفوذ گسترده زورمندان و گروه های مافیایی در این اداره ها، لبریز شده است. صدها تن از باشنده های ولایت نیمروز در مرکز این ولایت گردهم آمده و صدای اعتراض شان را مبنی بر فساد گسترده اداری و ناتمام ماندن پروژه های انکشافی این ولایت بلند کرده اند.

این معترضان برای دولت یک هفته مهلت تعیین کرده تا به این خواست های شان رسیدگی کند و هشدار می دهند که در غیر این صورت، آنان دست به اعتراض های گسترده تری خواهند زد.

در همین حال باز محمد ناصر رئیس شورای ولایتی نیمروز هشدار می دهد که اگر به خواست مردم این ولایت رسیدگی نشود، دروازه شورای ولایتی این ولایت را خواهند بست.

این معترضان تاکید می کنند که زورمندان و گروه های مافیایی در اداره های دولتی این ولایت حضور و نفوذ گسترده دارند و دست به چپاول می زنند. به گفته آنان با اینکه ولایت نیمروز با دو کشور مرز مشترک دارد و منبع خوب عایداتی برای دولت است اما درصد بلندی از این پول به جیب زورمندان فاسد می رود.

این معترضان همچنان خواهان تکمیل پروژه بند کمال خان، سرک کمربندی شهر زرنج و اعمار سرک زرنج الی ولسوالی کنگ است. آنان هشدار می دهند که اگر دولت تا یک هفته دیگر به خواست آنان پاسخ مثبت ندهد، در پیشرو دفتر والی خیمه تحصن بر پاه خواهند کرد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb