بانوان هرات میگویند که باید دولت بخشی از پولهای کمک شده از کنفرانس بروکسل را، در بخش پیشرفت خودکفایی اقتصادی و آموزش و پرورش بانوان به مصرف رساند. برخی دیگر از این بانوان به این باورند که دولت چندان توجهی به این باره ندارد و امیدوار به خرچ شدن این پول برای رشد بانوان نیستند.

در پانزده سال گذشته، از دید بسیاری از بانوان، آن ‌گونه که پول خرچ شده، نقش آنان پررنگ نشده و هنوز هم آنها تغییرات چشم‌ گیری در زندگی بانوان را احساس نکردند. از دید عاطفه منصوری بانوی بازرگان هراتی، در چند سال گذشته، همه ‌ی پول ‌ها به اشکال گوناگون و به گونه‌ ی پروژه‌ در میان نهادها پخش شد؛ در حالی‌ که باید برای رشد بانوان به ویژه در بخش بازرگانی یاری‌ های بیشتری می ‌شد.

او می‌ گوید که چندان امیدوار به تخصیص پول‌ های کمک شده‌ ی کنفرانس بروکسل برای بانوان نیست.

از سوی دیگر برخی از بانوان هراتی امیدوارند تا دولت این ‌بار با در دید گرفتن تجربه ‌ی یک ‌دهه‌ ی گذشته، پول‌ ها را در جاهایی که نیاز است برای بانوان به مصرف رساند. گلثوم صدیقی فعال حقوق بانوان پیشنهاد می ‌دهد که حکومت باید این پول ‌ها را در بخش‌ های خودکفایی اقتصادی بانوان و پیش ‌رفت آموزش و پرورش به خرچ رساند.

در کنفرانس بروکسل که در آن هفتاد نماینده از کشورها و سازمان‌ های جهانی شرکت کرده بودند، قرار شد تا به افغانستان در چهار سال آینده‌، ۱۵ ملیارد دالر کمک شود. بخشی از این پول برای توامند سازی بانوان خرچ خواهد شد که کنشگران حقوق بانوان پافشاری ‌شان بر خرچ شدن درست این پول است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb