افتخار آفرینان کشور ومدال آوران از مسابقات آسیایی و بین اللملی  از بی توجه دولت به ورزشکاران شکایت دارند. علی رضا رفیع زاده مرد آهنین افغانستان، تا کنون در میدان های آسیایی وجهانی با مدال های طلا به کشور افتخار آفریده است. اما از بی توجه ی دولت شکایت دارد.

شانزده سال از روی آوریش به پاورلیفتینگ می گذرد. علی رضا رفیع زاده بنیان گزار پاورلیفتنگ در کشور، تاکنون در بیش از ۱۵ سفری که در رقابت های آسیایی و اروپایی داشته با مدال طلا و با کسب مقام قهرمانی به کشور برگشته است وپرچم سه رنگ افغانستان را در رقابت های بین اللملی به اهتزاز درآورده است.

وی با کسب چنین افتخار آفرینی از سطح آسیا و اروپا به افغانستان می گوید، ما با این اهتزاز درآوردن پرچم افغانستان در رقابت های بیرون کشوری، جهانی یان را حیرت زده نمودیم و چهره دیگری از افغانستان به آنان نشان داده ایم. اینکه افغانستان تنها سرزمین جنگ و ویرانی نیست.

علی رضا رفیع زاده سلطان قدرت افغانستان قرارست تا چند روز دیگر عازم رقابت های آسیایی که قرارست به میزبانی کشور ازبکستان برگزار گردد اعزام شود. وی دولت را نسبت به ورزشکاران بی توجه می داند.

هرات درغرب افغانستان خانه ورزشکاران قهرمانانی در سطح ملی و بین اللملی بوده است. اما مسوولان مرکزی به این ولایت بی توجه بوده اند. بار ها در سفر های بیرون کشوری از این ملی پوشان هراتی کمتر استفاده شده ولی با آن هم ورزشکاران هرات با مدال طلا به کشور برکشتند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb