والی هرات کیفیت آسفالت خیابان دو سوی ولایت را قابل تشویش خواند. او شرکت قراردادکننده این خیابان را ناچار به تطبیق معیارهای سرکسازی دانست و درباره کشمکشهای شورای ولایتی و شهرداری در زمینه ساخت این سرک گفت: نباید مسئله ای فنی را به مسائل سیاسی و شخصی ربط داد. محمدآصف رحیمی والی هرات پافشاری کرد که شهرداری باید شرکت قردادکننده را مکلف به در دید گرفتن معیارها کند.   

سرانجام پس از یک‌ هفته، محمد آصف رحیمی والی هرات، رسمن در برابر کشمکش‌ های شورای ولایتی و شهرداری در زمینه‌ ی کیفیت آسفالت خیابان دو سوی ولایت، موضع ‌گیری کرد. او گفته است که نتیجه‌ ی هیئت بررسی کننده نشان می‌ دهد که کیفیت آسفالت خوب نیست و این قابل تشویش است.

 آقای رحیمی شرکت قراردادکننده را خطاب قرارداد که باید برپایه‌ ی استندردها کار خود را پیش ببرد.

همچنین والی هرات پافشاری می ‌کند که مردم کار خوب می‌ خواهند و نباید مسائل فنی، شخصی شود و سیاسی و به کشمکش بینجامد. او گفت: شهرداری باید شرکت قراردادکننده را ناچار سازد تا برپایه‌ ی معیارها کار کند و اگر این شرکت، نتیجه‌ ی به دست آمده را نمی ‌پذیرد، می‌ تواند به لابراتوار دیگری مراجعه کند.

در جایی دیگر از سخنان خود آقای رحیمی گفت: این‌ چنین کارها نباید باعث بدنامی اداره‌ ها شود و باید به این‌ مسئله پایان داد. او افزود: این دشواری‌ ها، از مجرای قانونی باید پیش برده شود و اداره‌ ی او برآن است تا این‌ روند را از جدی پیگیری کند.

پس از این ‌که هیئت نظارتی از کیفیت آسفالت این خیابان خرده گرفت، آشکارا شهرداری و شورای ولایتی در برابر هم صف ‌آرایی کردند و بگو مگو میان آنها تا آن اندازه بالا گرفت که شهردار هرات، رهبری و بخش اجرایی این شورا را متهم به اخاذی و سنگ اندازی در پیش ‌برد روند بازسازی کرد.

اکنون باید دید که با باز شدن پای والی هرات به این کشمکش، این جنجال‌ ها کارش به کجا خواهد رسید.

https://www.facebook.com/heratpaperfb