هیئت نظارتی مجلس سنای کشور اداره های شهرداری و ترانسپورت هرات را آغشته به فساد اعلام کرد. این هیئت خواستار برداشتن گامهای عملی برای ریشه کنی فساد در این اداره ها شد. برخی از اعضای این هیئت از ناآرامیها، آدمربایی و همچنین زورگویی افرادغیرمسوول مسلح هم به نام دشواری اصلی مردم یاد کردند. والی هرات هم به گونه ای این دشواریها را میپذیرد؛ ولی فساد و ناآرامی را مشکل همه کشور میداند.

هیئت، بررسی ‌های خود را از اداره‌ ی گمرک، شهرسازی، اداره‌ ی برق، مخابرات، آبرسانی، شهرداری، ترانسپورت و چند اداره‌ ی دیگر انجام داده است. این هیئت در پایان بررسی ‌ها، مشکلات و کارهایی که این اداره‌ ها انجام دادند را برشمرد و اعلام کرد که بیشترین فساد در ادار ه‌های شهرداری و ترانسپورت دیده شده است.

گلالی اکبری رییس هیئت نظارتی مجلس سنا می گوید، باید اداره ‌ی محلی در زمینه ‌ی ریشه ‌کنی یا کاهش فساد در این اداره‌ها بی‌تر بکوشد.

همچنین باره ‌ای دیگر که اعضای این هیئت به آن اشاره کردند، چالش امنیتی هرات بود. گل احمد اعظمی دیگر نماینده ‌ی مجلس سنا، از زورگوهای مسلح، آد م‌ربایی‌ها و ناآرامی‌ها پیاپی سخن گفت که به گفته ‌ی او مردم را با دشواری ‌های بسیاری روبه ‌رو کرده است.

در سوی دیگر، محمدآصف رحیمی والی هرات، چالش ‌های گوناگون در اداره‌ های دولتی را می‌پذیرد؛ ولی او مسائلی مانند ناآرامی و فساد اداری را مشکل همه‌ ی کشور می‌ داند و می ‌گوید که هرات هم از این امر مستثنا نیست و بی ‌گمان یک‌ سری دشواری ‌ها هست. او همچنین پافشاری کرد که باید سیستم‌ ها نیرومند شود و تنها شخص کاری انجام داده نمی ‌تواند.

هرزچندگاهی هیئت ‌هایی مانند این چه از سوی مجلس سنا و چه از سوی مجلس نمایندگان، به بهانه ‌ی بررسی کارکرد اداره‌ های دولتی وارد هرات می ‌شوند؛ ولی به باور برخی، تاکنون نتیج ه‌ی بررسی‌ های آنان، چندان مشهود نبود و آشکار هم نیست مشکلاتی که ای ن‌بار هم هیئت در بررسی‌ های خود به آنان برخورده، حل شود یا نه!

https://www.facebook.com/heratpaperfb