یک مرد کهن سال در ولایت غور یک دختر حدود شش سال ساله را به نکاح خود در آورده است. مسوولین ریاست امور زنان در این ولایت میگویند زمانی که از این تراژیدی آگاه شدند با هماهنگی پولیس مرد کهن سال را بازداشت و دختر خورد سال را به خانه امن انتقال داده اند. معصومه انوری میگوید دختر خورد سال نمی تواند درست صحبت کند و از این رو هنوز مشخص نیست که از کدام منطقه و پدر و مادرش چه کسانی هستند.

این دختر که هنوز نامش را نمی داند و به درستی هویت آن مشخص نیست که از کدام منطقه و پدر و مادرش چه کسانی هستند با این مرد کهن سال نکاح شده است. مسوولین در ریاست امور زنان ولایت غور میگویند این مرد که میگوید دعا خوان می باشد این دختر خورد سال را با خود به غور آورده و مدعی است که او همسرش می باشد.

به گفته معصومه انوری رئیس امور زنان غور پس از انکه از این مسله توسط مردم آگاه شده با هماهنگی پولیس مرد بازداشت شده است و دختر به خانه امن انتقال داده است.

این دختر خورد سال که به اصطلاح شوهرش او را  سید بی بی می خواند، خودش حتی نمی تواند نامش را بگوید. رئیس امور زنان میگوید نکاح این دختر با مرد کهن سال یک جنایت است و جلو آن باید گرفته شود.

به گفته وی برای شناسایی پدر و مادر این دختر و چگونگی ازدواج آن با این مرد به تمام ولسوالی های غور به تماس شده است. به گفته وی این مرد مدعی است که او دعا خوان می باشد و پدر و مادر دختر او را برایش در بدل دعاخوانی بخشش کرده اند.

آنگونکه مسوولین محلی در غور میگویند این مرد کهن سال زمانی بازداشت شده که در حال هم بستری با این دختر خورد سال بوده است. از جهت دیگر یک منبع امنیتی در این ولایت میگوید گزارش های ابتدایی می رساند که این مرد دختر خورد سال را اختطاف و در یک منطقه نا معلوم او را نکاح کرده است.

این دختر از مرد ها حراس دارد و به گفته مسوولین ریاست امور زنان گوشه گیر می باشد. ازدواج های زودهنگام و اجباری، خشونت های خانواده گی، سنگسار و لت کوب از مهم ترین موارد خشونت باری است که هر از گاهی در ولایت غور رخ میدهد.

این رویداد در حالی رخ می دهد که هنوز دو خیمه داد خواهی زهرا دختر غوری که چندی قبل گویا از سوی شوهرش به آتش زده شد و جان باخت در کابل پرپاست.

https://www.facebook.com/heratpaperfb