مسوول کمیته فرهنگی شورای ولایتی هرات میگوید که انبارهای برخی از آمریتهای آموزش و پرورش در ولسوالیها پر از کتاب است؛ ولی این کتابها به دانش آموزان داده نمیشود. او گفت: در این انبارها، کتابچه هایی که بنیادیهای بیرونی کمک کردند هم انباشته شده و باز هم به دانش آموزان نیازمند داده نشده است. در برابر این گفته ها، مسوولان معارف هرگونه انباشت کتاب در تحویلخانه ها را رد میکنند.

شماری از اعضای شورای ولایتی هرات می گویند، هزاران شاگرد در مکاتب این ولایت بی ‌کتاب درس می‌ خوانند، در حالی‌ که کتاب‌ ها در انباری ‌ها انباشته شده و به دانش‌ آموزان داده نمی‌ شود.

سید عظیم کبرزانی مسوول کمیته فرهنگی شورای ولایتی هرات می گوید، در بررسی‌  که از برخی انبارهای کتاب ولسوالی‌ ها داشته، دیده است که کتابچه و قلم ‌هایی که بنیاد‌های بیرونی کمک کردند، روی هم انباشته شده و باز هم به دانش‌ آموزان داده نشده است. او نگرانِ وجود فساد در این زمینه است.

کمبود کتاب درسی در آموزش و پرورش هرات به ویژه‌ در ولسوالی ‌ها، یکی از دشواری‌ های بنیادی ا‌ست. مسوولان در این اداره هر چند می‌ گویند که کمبود کتاب برای دانش‌ آموزان دوره‌ی متوسطه و لیسه وجود دارد؛ ولی انباشت کتاب در انباری‌ ها را رد می‌ کنند.

عزیزالرحمان سرروی معاون تدریسی آموزش و پرورش هرات می‌گوید: اگر کتابی در انباری ‌ها دیده شده، مربوط دوره‌ی ابتدایی ا‌ست که میان شاگردان توزیع شده و این‌ ها اضافه مانده است.

آنگونه که مسوولان این اداره می‌گویند، نزدیک به بیست درصد دانش‌ آموزان دوره‌ ی لیسه با کمبود کتاب درسی رو به ‌رو اند. در آوان سال روان بود که وزارت معارف خبر از چاپ دو ملیون کتاب را داد؛ ولی گله ‌ی کسانی مانند آقای کبرزانی از فرستاده نشدن این کتاب‌ ها به هرات است.

کمبود کتاب حتا باعث شده تا بیشتر دانش ‌آموزان به بازار سیاه مراجعه کنند و کتاب‌ های کمیاب را از کتاب ‌فروشی ‌ها بخرند؛ کاری که باید دولت افغانستان به گونه ‌ی رایگان انجام دهد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb