یک کودک هفت ساله از سوی ملا امام یک مسجد در شهر هرات به شدت لت و کوب شده و در شفاخانه بستری است. داکتران می گویند، این کودک از ناحیه سرش به شدت آسیب دیده و در آینده او با مشکلات جدی صحی روبه رو خواهد شد. مسوولان اداره ارشاد، حج و اوقاف هرات این عمل را خلاف دین اسلام می خوانند و بر مجازات عامل لت و کوب این کودک تاکید می ورزند.

وحید احمد کودکی که در نتیجه­ ای لت و کوب ملاامام مسجد، در شفاخانه بستری شده است. این کودک از ناحیه­ سرش به شدت آسیب است. وحید احمد هفت ساله است و در مسجد بابای برق شهر هرات درس دینی می­ خواند. او به دلیل یک روز غیرحاضری از سوی ملاامام این مسجد به شدت لت وکوب شد. وحید احمدمی گوید، ملا سرش را به میز زده است.

داکتران می­ گویند، این کودک از ناحیه­ ی سرش آسیب دیده است.

آنگونه که داکتر وکیل احمد پدرام متخصص جراحی مغز و عصاب می گوید، وحید احمد به دلیل شدت زخم از ناحی ه­ی سرش در آینده با مشکلات جدی صحی روبه رو خواهد شد.

در همین حال شماری از کودکانی که با وحید احمد در مسجد درس می خواندند، می گویند که شاهد لت و کوب شدید او از سوی ملای مسجد بوده اند. آنگونه که شماری از این کودکان می گویند، همه روزه ملای مسجد آنان را با چوب لت و کوب می کند.

در همین حال مسوولان اداره ارشاد، حج و اوقاف هرات این عمل را خلاف دین اسلام می خوانند و بر مجازات عامل لت و کوب این کودک تاکید می ورزند. سید عبدالواحد عاصمی رئیس اداره ارشاد، حج و اوقاف هرات می گوید، برخی از ملاها در مساجد این ولایت، علم دینی ندارند.

پولیس هرات هم بر پیگیری جدی این رویداد تاکید می­کند. عبدالرووف احمدی سخنگوی پولیس هرات می­ گوید، این دومین رویداد لت و کوب کودکان از سوی ملاامان مسجد در جریان سال جاری در این ولایت است.

دلیل عمده این ­گونه رویدادها، عدم آگاهی برخی ملاامان مساجد از اصول اسلامی خوانده می ­شود. تاجایی که رئیس اداره ارشاد، حج و اوقاف هرات این شمار از ملاها را عقد ه­ی می­ خواند و تاکید می کند که با آنها جدی برخورد خواهد شد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb