اولین جلسه تمرینی تیم شنا رسانه­ها زیر نظر مربیان فدراسیون شنا و واترپلو هرات آغاز شد. خبرنگاران شناگر، اولین جلسه تمرینی خویش را با شور وشوق آغاز نمودند. در همین حال مسوولان فدراسیون شنا و واتر پولو هرات باشگاه شنا رسانه ها را تیم امید وار کننده ی در کنار دیگر باشگاه های شنا هرات بیان می کنند.

بعد از تشکیل شدن رسمی باشگاه شنا و واترپولو رسانه های هرات، اولین جلسه تمرینی این باشگاه، زیر نظر مسوولان و مربیان فدراسیون شنا و واترپولو این ولایت آغاز شد. ورزشکاران تیم شنا رسانه ها، در نخستین تمرینات خویش با مبانی شنا آشنا شدند .

جمعه گل طاهری رییس فدراسیون شنا و واترپولو هرات می گوید، خبرنگاران ورزشکار برای رشد این رشته ورزشی بسیار تاثیرگذار هستند.

در حال حاضر باشگاه های شنا آریا، سمندر، طاهریان، هری، رسانه ها و تیم های شنای آزاد، شهرداری و پاراالمپیک نیزدر فدراسیون شنا و واترپولو هرات، ثبت می باشد.

در همین حال حضور خبرنگاران در ورزش شنا و ایجاد باشگاه شنا رسانه های هرات، امید واری مسوولان این فدراسیون را بیشتر کرده است. طاهری می گوید، تیم شنا رسانه های هرات در کنار دیگر تیم های شنای این فدراسیون می تواند درخشش خوبی داشته باشد.

این برای نخستین بار در کشور است که باشگاه شنا و واترپولو رسانه ها در هرات زیر نظر فدراسیون شنا و واترپولو این ولایت ایجاد شده است. در حال حاظر تیم شنا و واترپولو رسانه های هرات ۲۵ عضو دارد و قرارست این تعداد خبرنگار شنا گر بطور حرفه­ ی رشته شنا را فرا گیرند.

 با این حال حضور خبرنگاران و ایجاد باشگاه های رشته های مختلف ورزشی، باعث توسعه وانکشاف ورزش هرات خواهد شد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb