کار چمن مصنوعی ورزشگاه هرات تکمیل و آماده بهر برداریست. مسوولان فدارسیون فوتبال هرات می گویند، منتظر هیئتی از سوی فیفا و فدراسیون فوتبال کشور اند تا بعد از مشاهدات از چمن مصنوعی این ولایت، آن را افتتاح کنند. اما کوتاهی دیوارهای اطراف این ورزشگاه مسوولان فدراسیون فوتبال هرات را نگران ساخته است.

تقریبا کارساخت چمن مصنوعی  تنها ورزشگاه هرات، حدود سه ماه را در بر گرفت. حالا این مسطیل سبز کارش پایان یافته و آماده بهر برداریست.

عبدالکریم رحمانی رییس فدراسیون فوتبال هرات  می گوید،  در کنار چمن مصنوعی ورزشگاه هرات، پیست، فنس، لوژ، رنگ آمیزی، صندلی ها و چراغ آن  ساخته می شود.

 اما مسوولان فدراسیون فوتبال هرات می گویند، پیشنهاد های را به اداره محلی و سکتور خصوصی این ولایت پیشکش نموده تا باشد با ساخت این باره ها هرات  ورزشگاه استندری  داشته باشد.

ولی چیزیکه باعث نگرانی این مسولان شده؛ کوتاهی دیوار های اطراف این ورزشگاه است.

بعداز کابل هرات دومین ولایتیست که دارای چمن استاندارد مطابق به زمین های فوتبال بین اللملی می شود.  بودجه کار ساخت چمن مصنوعی هرات، از سوی فیفا تمویل می شود وبه گفته مسولان فوتبال هرات کمتر از یک میلون دالر هزینه در بر گرفته است.

هرات در غرب افغانستان یکی از ولایات پردستاورد در عرصه ورزش بوده است. با این حال مربیان فوتبال این ولایت با ساخت چمن مصنوعی این ولایت خوش بین هستند و آن را بر رشد و پشترفت فوتبال تاثیر گزار میخوانند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb