ده هاتن از متقاضیان پاسپورت درهرات ماه هاست که پاسپورت های شان را دریافت نکرده اند. آنها میگویند با آنکه تمامی اسناد خویش را طی مراحل نمودند، اما پاسپورت های شان تا حالا از مرکز مواصلت نکرده است. با این حال مسوولان اداره پاسپورت فرماندهی پولیس هرات میگویند در خیلی از موارد پاسپورت ها به گونه اشتباه به دیگر ولایت ها فرستاده شده است و این مسئله باعث شده تا شماری نتوانند پاسپورت های شان را دریافت کنند.

متقاضیان پاسپورت در هرات همچنان روزها را برای گرفتن پاسپورت انتظار میکشند. هنوز از ازدحام دراین اداره چندان کاسته نشده است. مسوولان اداره پاسپورت فرماندهی پولیس هرات میگویند روزانه صدها سند طی مراحل میشود و به خاطر چاپ پاسپورت به مرکز فرستاده میشود، اما آمار متقاضیان پاسپورت درهرات خیلی بالاست.

احسان موحد مدیرپاسپورت فرماندهی پولیس این ولایت می­گوید کمبود کارمند و نبود جای مناسب باعث این همه ازدحام گردیده است.

این ازدحام درخیلی از موارد باعث شده است تا متقاضیان پاسپورت بدنبال طی مراحل اسناد و یا گرفتن پاسپورت شان سرگردان بمانند.

شماری از متقاضیان پاسپورت می­گویند ماه­هاست که نتوانستند اسنادشان را طی مراحل کنند و یا برخی­ها که اسنادشان طی مراحل شده چندین ماه است که پاسپورت­های خود را دریافت نکرده اند.

متقاضیان پاسپورت به این باور اند که نبود نظم در این اداره و بی توجهی به اسناد شهروندان همواره باعث دردسر برای متقاضیان پاسپورت گردیده است و همین بی توجهی در برخی موارد سبب برگشت خوردن اسناد مقتاضیان پاسپورت از مرکزشده است.

مدیرپاسپورت فرماندهی پولیس این ولایت میگوید، درخیلی از موارد اداره عمومی پاسپورت درمرکز به گونه اشتباه پاسپورت­های چاپ­شده دیگر ولایت­ها را به هرات فرستاده است. همینگونه از هرات نیز به دیگرولایت­ها ارسال شده. که همین­باره باعث شده تا پاسپورت­ها دیرتر ارسال شود.

آنگونه که مسوولان این اداره می­گویند روزانه حدود ۵۰۰ سند از متقاضیان پاسپورت در این ولایت طی مراحل و به مرکز کشور فرستاده می­شود. اما در بیشتر موارد پاسپورت­ها ازجانب مسوولان مرکزی درست ترتیب نمی­شود. همین باره باعث می­شود تا خیلی­ها به خاطر گرفتن پاسپورت خود ماه­ها را انتظار بکشند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb