انقسام ولسوالی شیندند هرات به پنج ولسوالی جداگانه و نامگذاری مناطق تازه جدا شده از شیندند پای جوانان سبزواری را به گفتمان گفتگوهای فرهنگی سیاسی هرات کشانده است. بر اساس فیصله شورای امنیت ولسوالی شیندند هرات که زخم ناسور هرات خوانده میشود به پنج ولسوالی تقسیم شد.

ولی نامگذاری واحدهای اداری تازه با اما و اگرهایی زیادی روبرو شد از جمله اینکه شماری از فرهنگیان نام سه ولسوالی جدید که به زیر کوه ، پشت کوه و کوه زور مسمی شده را نام های نامتعارفی برمیشمارند.

جوانان بومی شیندند اما خواستار مسمی شدن ولسوالی های جدید به نام های تاریخی این سرزمین چون سبزوار و اسفزاراند. آنها میگویند دولت در مورد روند نا گذاری ولسوالی های جدا شده از شیندند با بزرگان و فرهنگیان هرات مشوره نکرده است.

با همه اینها شماری از اعضای شورای ولایتی هرات ابراز امیدواری میکنند که با تقسیم شدن شیندند به پنج واحد اداری جداگانه در این منطقه ناآرام هرات امنیت تامین شود. حبیب الرحمن پدرام عضو شورای ولایتی هرات می گوید، باید دولت به باشنده های این ولسوالی های نو تاسیس خدماتی در عرصه بهداشت، معارف و پروژه سازی کمک کند.

این در حالیست که تا هنوز هم تصمیمی در مورد تغییر نام واحدهای اداری نو تاسیس گرفته نشده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb