این برای نخستین باریست که رقابت های دوچرخه سواری بین بانوان ورزشکار هرات برگزار می گردد. دختران که در این مسابقه اشتراک کرده اند، تلاش دارند تا در کنار دیگر ورزش­ها، بایسکیل رانی بانوان نیزاضافه گردد. با آنکه بیشتر دختران اشتراک کننده دراین مسابقه ورزشکار نیستند اما هدف آنها انجام دادن کار نمادین به خاطر ترویج فرهنگ دوچرخه سواری بانوان در هرات است

با آنکه درجامعه سنتی هرات، بانوان دست به کارشکنی در این قسمت زده اند. اما چندان امیدوار نیستند که جامعه، این ورزش آنها را بپذیرد، با آنهم بیشتر دختران که در این مسابقه اشتراک کرده اند میگویند تلاش میکنند تا بتوانند از این طریق هم نوعان خود را به ورزش دوچرخه سواری تشویق کنند

در همین حال فعالان توسعه رهبری زنان می گویند که نسبت به سالهای گذشته زمینه­ها برای رشد بانوان دربخش های مختلف بهتر شده است. پرو گرام های زیادی در عرصه پیشرفت آنان برگزار می گردد که بعد از سپری کردن این دوره ها وارد کار عملی می شوند.

این برای نخستین بار است که دختران در یک برنامه ورزشی، مسابقه دوچرخه سواری را برگزار میکنند. شماری زیادی از این بانوان که از کورس توسعه رهبری زنان فارغ شدند. برای انجام کار عملی شان تصمیم گرفتند تا این مسابقه نمادین را برگزار کنند. بناء آنها امیدوار اند که این شروع خوبی برای ورزش بایسکل سواری بانوان درهرات باشد.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb