به دست آوردن پول حتی به قیمت جان انسان­ها، شماری از شفاخانه­های خصوصی در هرات به منظور به دست آوردن پول، بی­دلیل خانم­های حامله را سزارین می­کنند. در مواردی خانم­های که کوچک­ترین مشکلی داشته، وادار به عملیات شده و ماه­ها پیش از رشد طفل در بطن مادر، سزارین شده اند.

این مسئله سروصدای خیلی از شهروندان را بلند کرده است. شماری از باشنده­های هرات می­گویند، شفاخانه­های خصوصی در بدل هر عملیات از آنان نزدیک به سی هزار افغانی پول طلب می­کنند.

این مسئله را حتی مسوولان وزارت صحت عامه کشور هم تایید می­کنند. معاون عرضه خدمات صحی این وزارت این مسئله را زیرپا کردن حقوق بشری شهروندان می­خواند و تاکید می­ورزد که خیلی از داکتران در شفاخانه­های خصوصی هرات، اخلاق طبابت را رعایت نمی­کنند و با زندگی افراد بازی   می­کنند.

در همین حال مسوولان انجمن شفاخانه­های خصوصی هرات، این عملکرد شماری از داکتران را خیانت به طبابت می­خوانند و تاکید می­کنند که این شمار از داکتران باید از سوی اداره­های عدلی و قضایی مجازات شوند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb