عبدالمجید روزی فرمانده پولیس این ولایت که در مراسم به خاک سپاری آقای رهین شرکت کرده بود از بازداشت این افرادخبر داد.

او میگوید این افراد به جرم خود اعتراف کردند و تحقیقات برای شناسایی عاملین اصلی این ترور جریان دارد.

درپیوند به این قضیه هییت حقیقت یابی هم ازسوی رییس جمهوری کشور به هرات امده تا این پرونده را به صورت جدی ودقیق ان بررسی کنند.

ظهرروزچمعه پیکر سمیع الدین رییس دادستانی هرات طی یک مراسم خاصی با حضورداشت اراکین بلند رتبه هرات تشییع وبه خاک سپرده شد.

سمیع الدین رهین استاد دردانشگده  حقوق وعلوم سیاسی بود و عضوی فعال دربدنه ثارانوالی کشور که بعدازسپری کردن امتحان بست ریاست دادستانی هرات به دستوررییس جمهوری دراین پست گمارده شده بود .

https://www.facebook.com/heratpaperfb