عبدالرزاق باشنده ولسوالی رباط سنگی هرات که چند شب پیش در مسیر شاهراه هرات فراه در حرکت بود در بازار ولسوالی شیندند بدست اختطاف گران مسلح افتاد. او میگوید سه شب را در درون چاهی گذرانده که اختطاف گران آن را آماده کرده بودند.

در همین حال پولیس میگوید نیروهای امنیتی پس از باخبرشدن از این فقره آدم ربایی در عملیات مشترکی با کوماندوهای اردو وارد عمل شده و سه تن را همراه با سلاح کلاشینکوف، امبرلیس و تفنگچه کمری دستگیر نموده است.

از سوی دیگر یک گروه که گفته میشود آدم ربایان حرفه ای اند درعملیات خاص کارمندان امنیت ملی هرات ، شناسایی ومتلاشی گردید.اداره محلی هرات میگوید این گروه که متشکل ازهفت باشنده ولسوالی کرخ میباشند ، دراختطاف نه تن ازباشنده گان شهرهرات دست داشته اند ، که ازناحیه دهم وولسوالی انجیل دستگیر شده اند.

ازنزد افراد این گروه برعلاوه کشف وضبط اسلحه ومهمات ، سه عراده موترسایکل وهفده سیت مبایل نیزبدست آمده است.اختطاف تا هنوز هم به عنوان نگرانی عمده باشنده های هرات بحساب می آید. در آخرین روز سال ۱۳۹۴ آدم ربایان مسلح یک جوان ۲۵ ساله باشنده ولسوالی انجیل هرات را پس از اسارت چند روزه به گلوله بستند و خانواده اش را به ماتم نشاندند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb