داد و فریادهای مادری که فرزند جوانش را از دست داده، او خواهان عدالت است. نصیر احمد راننده، فرزند جوان این مادر داغ دیده حدود هفت ماه پیش در مربوطات و لسوالی کشک رباط سنگی به قتل رسید. این سه تن متهم هستند که نصیراحمد را به فریب از شهر هرات بیرون کردند و او را در ولسوالی کشک رباط سنگی به قتل رسانده و سپس موترش را دزدیدند. در جلسه­دیوان جزای استیناف دادگاه هرات این سه به اتهام سرقت مسلحانه توام با قتل به اشد مجازات محکوم شدند. مسوولان دادگاه هرات می­گویند دادگاه ابتدایی ولسوالی کشک رباط سنگی هم برای این متهمان حکم اعدام را صادر کرده بود.

هیات قضایی دیوان جزای استیناف این دادگاه یک تن دیگر را به اتهام فساد اخلاقی به مدت شش سال زندان محکوم به مجازات کرد. همچنان دو تن دیگر را به اتهام سرقت به زندان محکوم شدند.

در همین حال دو تن دیگر با تهام فعل زنا و هر کدام به سه ماه و ده روز زندان محکوم شدند. هیات قضایی دیوان جزا برای یک تن دیگر را که به اتهام قتل گرفتار شده بود با تایید حکم دادگاه ابتدایی حکم برائت را صادر کرد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb