با نزدیک شدن زمستان و فصل سرما اداره مبارزه با حوادث در زون غرب کشور از گرفتن تدابیر ویژه ای به منظور کمک رسانی به آسیب دیده گان احتمالی در هرات سخن میگوید . به گفته مسئولان این اداره ، امکانات لازم از بهر مددرسانی برای ۶۰۰۰ خانواده که شامل ۴۲۰۰۰ نفر میشود تهیه شده است تا در فصل سرما برای بیجا شده گان داخلی که از حوادث طبیعی ضررمند میشوند کمک شود. این امکانات شامل مواد غذایی ، پوشاک زمستانی و خیمه های سیار است که قرار است آسیب دیده گان احتمالی حوادث طبیعی در موقع ضرورت از آن بهره مند شوند .

هرات در سالهای پسین میزبان بیجا شده گان زیادی از ولایات زون غرب کشور بوده که به دلیل ناامنی و خشک سالی خانه های شان را ترک کردند و فرار را بر قرار ترجیح دادند . مسئولان مبارزه با حوادث طبیعی در غرب کشور میگویند سرشماری های بیجا شده گان داخلی در هرات نشان میدهد که ۲۵۰۰۰ نفر در خلال دو سال اخیر از ولایات زون غرب کشور به هرات آمده اند و ازوضعیت معیشتی خوبی برخوردار نیستند . آنها ابراز امیدواری میکنند که با توجه به ریزش باران های موسمی سال گذشته و بهار سال جاری از میزان بیجاشده گان امسال حوادث طبیعی کاسته شود .

این مقام دولتی در هرات تصریح کرد که این کمک ها صرفا برای کسانی توزیع خواهد شد که علت بیجا شده گی آنها بروزحادثات طبیعی باشد نه فرار از درگیری های میان قومی و نا امنی ها …

با آنکه همه ساله با نزدیک شدن فصل سرما در کشور مسئولان دولتی از گرفتن تدابیر ویژه ای از بهر مددرسانی به آسیب دیده گان حوادث طبیعی سخن میگویند اما عدم موجودیت آمار دقیق از بیجا شده گان داخلی و نبود امکانات لازم همواره روند کمک رسانی به افراد و خانواده های آسیب پذیر را به مشکل روبرو کرده است.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb