زمین خواران ملکیت های دولتی در هرات را تاجائیکه غصب کرده اند که در مرکز شهر هرات حالا دیگر زمینی برای غصب نمانده است بجز ساختمان های ادارات دولتی … شورای ولایتی هرات تاکید میکند که عدم اراده مقام های محلی هرات در راستای مبارزه با غاصبین زمین در این ولایت ، دست زمین خواران را باز گذاشته و در این راستای حلقات غاصب زمین از داخل اداره محلی هرات با غاصبین زمین همدست و هم پیمان اند.

معاون شورای ولایتی هرات در گفتگو با آریانا نیوز از مقام های محلی هرات میطلبد که مبارزه جدی در برابر زمین خواران را در قدم نخست از ادرات و نهادهای دولتی آغاز کنند . معاون شورای ولایتی هرات میگوید زمین خواران تا نزدیکی های شعبه کاری والی هرات در مقام ولایت ریشه دوانیده اند و به گفته او والی هرات توانایی مبارزه با غاصبان زمین در ولایت هرات را ندارد .

در همین حال اداره محلی هرات در واکنش به اظهارات معاون شورای ولایتی هرات خواهان ارائه اسناد در مورد همدستی کارمندان اداره محلی هرات با غاصبین زمین شده است . سخنگوی والی هرات میگوید درصورتیکه شورای ولایتی هرات در این زمینه اسناد معتبری ارائه کرده نتواند اعتبار این اداره نزد مقام های محلی هرات سقوط خواهد کرد.

از سوی دیگر شهردار هرات میگوید که بررسی های آنها نشان میدهد که این اداره دولتی که مالکیت بیشتر زمین های دولتی در هرات را دارد در گذشته با غاصبین زمین در هرات همراه و همدست بوده است.

هرچند مسئله غصب زمین های دولتی در هرات تازه گی ندارد و همواره مقام های دولتی در هرات از آغاز تحقیقات جدی در این مورد سخن گفته اند اما حالا کار بجایی رسیده که به گفته مردم انتظار میرود غاصبین زمین به همین زودی ها اسناد مالکیت مقام ولایت ، شهرداری و یا هم ادراه مستوفیت هرات را به مقام های محلی هرات پیشکش کنند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb