در یک انفجار در نزدیک ساختمان محبس و شورای ولایتی هرات یک تن زخمی شده است. عبدالروف احمدی سخنگوی پولیس هرات می گوید مخالفین مسلح دولت یک بمب را بالای یک عراده موتر سایکل جای سازی کرده بودند و در نزدیک سرک منتهی به شورای ولایتی و زندان هرات انفجار دادند. او می گوید فرد زخمی شده ملکی است و در حال حاضر در شفاخانه هرات بستری می باشد. از جهت دیگر شاهدان عینی میگویند در این انفجار سه تن از جمله یک سرباز پولیس ملی زخمی شده است. مسوولین در بخش عاجل هرات می گویند یک فرد زخمی شده به شفاخانه انتقال داده شده است که وضعیت او وخیم می باشد. طی چند ماه گذشته این نخستین انفجاری است که در شهر هرات صورت میگیرد.  55

https://www.facebook.com/heratpaperfb