مسوولین ریاست صحت عامه ولایت فراه رقم مجروحین رویدادهای ترافیکی امسال شهر فراه را طی سالهای اخیر بی سابقه عنوان میکند.داکتر عبدالجبار شایق رییس صحت عامه این ولایت میگوید تنها در سه روز عید ۵۲ تن در رویداد های ترافیکی زخمی شدند. به گفته وی تمام این زخمی ها به شفاخانه انتقال داده شده اند که وضعیت یک تعداد آنها وخیم می باشد.

در همین حال محمد آصف مدیر ترافیک ولایت فراه میگوید بی توجه ای به قوانین ترافیکی و همچنان استفاده بیش از حد از وسایط نقلیه باعث افزایش رویداد های ترافیکی در این ولایت شده است. وی همچنان کم عریض بودن جاده های عمومی شهر فراه را نیز عامل رویداد های خونین ترافیکی عنوان یم کند.

مدیر ترافیکی فراه همچنان عاملین رویداد های ترافیکی شهر فراه را اطفال زیر سن و نوجوانان عنوان می کنند. از سوی دیگر داکتر عبدالجبار شایق رییس صحت عامه فراه می گوید: در نتیجه فیر های هوایی دو تن از شهروندان فراه که نیز مجروح گردیده بود، برای تداوی به شفاخانه ولایتی فراه انتقال داده شده است.

مسوولان محلی در ولایت فراه میگویند با اینکه در جریان سه روز عید هیچ واقعه امنیتی رخ نداده است اما افزایش رویداد های ترافیکی نگران کننده بوده است.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb