اینها همیشه سهولت آفرین نیستند ، گاهی شاید فرشته مرگ نیز با اینان دروازه خانه مان را دق الباب کند .تانکرهای سیار گاز مایع که هر صبحگاه به نواحی مختلف شهر و ولسوالی ها پراکنده میشوند در پهلوی ایجاد سهولت برای شهروندان خطر آفرین و مرگبار خوانده شده اند .

مسئولان ریاست مواد نفتی هرات میگویند با آنکه از مدت دو سال بدینسو چند بار اقدام به منع تردد تانکرهای سیار گاز مایه به مناطق مسکونی و درب خانه های مردم شده اند اما تا هنوز هم این گازفروشان به وظایف شان همچنان ادامه میدهند .

آقای شجاع تاکید میکند که ریاست مواد نفتی ولایت هرات در آینده نزدیک در هماهنگی با ادارات اجرایی دولت در زمینه جمع آوری تانکرهای سیار گاز مایع وارد عمل خواهد شد .

در همین حال مردم هرات دولت را متهم به بی پروایی در این راستا نموده موجودیت فساد در نهاد های دولتی را عامل پیشگیرانه ای از بهر منع تردد توزیع کننده گان گاز مایع به مناطق مسکونی میدانند .

مردم میگویند اژیر بلند صبحگاهی تانکرهای سیار گاز مایع آرامش شهروندان را بر هم زده و درصورتیکه دولت در جمع آوری این وسایط مرگ آفرین اقدام نکند تهدید انفجار هر لحظه در دروازه منازل مسکونی شان متصور است .

این در حالیست که در جریان سالهای پسین نه تنها که از شمار این تانکر ها کاسته نشده بل همه روزه بر شما تانکرهای سیار گاز مایع در کوچه پس کوچه های شهر هرات افزوده میشود ، حالا دیده شود که وعده ریاست مواد نفتی هرات اینبار عملی خواهد شد ؟!

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb