به دنبال مسومیت دانش اموزان درهرات دانش آموزان ششمین مکتب در هرات صبح روز دوشنبه مسموم شدند. تاکنون بیش از سی دانش آموز دختر از مکاتب نوین و ده دانش آموز از مکتب ابولولید ولسوالی انجیل هرات به شفاخانه حوزوی جهت تداوی انتقال داده شده اند. در حال حاضر آمبولانس ها در حال انتقال مسموم شده گان به شفاخانه هستند. گفته می شود شماری از استادان این مکاتب نیز مسموم شده اند. منابع امنیتی در هرات میگویند بررسی های اولیه نشان میدهد که رقابت های نا سالم در درون معارف هرات باعث بروز این مسمومیت ها می شود. یک منبع در معارف میگوید سرنخ های بدست آمده است که برخی از افرادی که در گذشته در معارف فعالیت داشتند در این مسمومیت ها دست دارند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb