بیست و نه کارگر هندی که از سوی یک شرکت افغانی به گروگان گرفته شده بودند رها شدند

سرکنسولگری هندوستان در هرات با ارسال این خبرنامه به رسانه های خبری از آزاد انتقال ۲۹ کارگر هندی که در یک فابریکه فولاد در شهرک صنعتی هرات کار می کردند خبر داده است.

آنگونکه در این اعلامیه خبر نوشته شده است شرکت افغان فولاد به دلیل مشکلات اقتصادی و نداشتن پول معاش این کارگران آنها را برای چند روز در حبس قرار داده بود.

اعلامیه خبری :

 

یک گروپ ۲۹ نفری کارگران هندی به تاریخ ۲۴ آگست ۲۰۱۵ پس از آنکه از داخل یک شرکت تولیدی فولاد نجات داده شدند به هندوستان انتقال داده شدند. در اعلامیه منتشر شده آمد است که فابریکه ذوب آهن افغان فولاد که در شهرک صنعتی هرات فعالیت می کند به دلیل اینکه معاش این افراد را پرداخت نکرده بود آنها را در یک هنگر نگهداری می کرد.

به نقل از این اعلامیه خبری درماه فبروری ۲۰۱۵ به تعداد ۶۳ تن از کارگران هندی که در کارخانه ذوب آهن آلات افغان فولاد کارمیکردند به سرکنسولگری هندوستان شکایت از این کردند که این شرکت معاش آنها را پرداخت نمی کند و پاسپورت های آنها را نیز قید کرده است.

مسوولین در کنسولگری هند میگویند پس از پا در میانی مسوولان محلی هرات وپس از آنکه این مسله با عبدالله رسولی رئیس فابریکه در جریان گذاشته شد او تعهد کرد که معاش این افراد را پرداخت کند. پس از این مسله سرکنسولگری هندوستان درهرات زمینه رفتن ۲۸ تن از کارگران هندی را درجریان ماه فبروری – اپریل ۲۰۱۵ مساعدساخت ومعاش کامل این کارگران همراه با تکت طیاره شان توسط کمپنی پرداخت گردید.

بااین همه کمپنی متذکره  قادر به ارائه یک چارچوب زمانی برای تسویه نمودن معاشات ۳۵ کارگر هندی دیگرنتوانست بگردد ورفتن شان را به تاخیر انداخت.وباگذشت زمان شرایط زندگی درمحل فابریکهنیز به وخامت گردید که ازآنجمله عدم موجودیت برق درفابریکه درماه گذشته وجودداشت.   وهمچنان به تعداد شش تن ازکارگران هندی متذکره در ماه جولای ۲۰۱۵ نسبت به مریضی عاجلی که عاید حال شان گردیده بوده است بدون دریافتی معاش های شان به هندوستان فرستاده شده استوبدون کدام پاسخ مثبتی از طرف کمپنی. مقامات ذیصلاح محلی  به سرکنسولگری هندوستان درهرات مشوره داده تا تمام کارگران هندی را واپس به کشورهندوستان فرستاده و شکایت خویش رابرعلیه رئیس فابریکه بدهکار درمحکمه درج نمایند وبایدگفت که تمام کارگران هندی که درکارخانه ذوب آهن آلات افغان فولاد کارمیکردند به تاریخ ۲۳ آگست ۲۰۱۵ فابریکه را تخلیه وشکایت شان رادرمحکمهبرعلیه فابریکه متذکره جهت دریافت معاشات ۳۵ نفر شان که ازگذشته میخواهند درج نمودند.

سرکنسولگری هندوستان درهرات ضمن سپاس ازهمکاری های دریافتیکه از جانب والی صاحب مقام ولایت هرات ؛ قومندان صاحب امنیه ولایت هرات وریاست نمایندگی وزارت امورخارجه درهرات  درجهت تسهیل بازگشت کارگران هندی به کشورشان صورت گرفته است. سرکنسولگری هندوستان به همکاری مقامات ذیصلاح محلی هراتموضوع حقوقی این کارگران را جهت دریافت تمام معاشات شان درمحکمه دنبال مینماید.

https://www.facebook.com/heratpaperfb