لللبرخی بانوان کارمند در رسانه های محلی هرات به دلیل تهدید افراد ناشناس و طالبان مسلح یا مجبور به ترک افغانستان شدند و یا هم خانه نشین.

در تازه ترین مورد فرشته جیلانی کارمند تلویزیون آریانا هرات از سوی افراد ناشناس توسط تماس تلفونی تهدید به مرگ شده است.

خانم جیلانی میگوید بارها افراد ناشناس به او تماس گرفته اند و تهدید کرده اند که اگر دست از کار نکشد او را خواهند کشت.

وی میگوید یک بار افراد همین گروه قصد ربودن او را داشتند که با همکاری مردم فرار کرده است.

فرشته جیلانی می گوید پس از تهدید طالبان مسلح مجبور شده است که کار ش متوقف کند.

خانم جیلانی میگوید مسله تهدید را به نهاد های خبرنگاری در هرات و همچنان مسوولین امنیتی در جریان گذاشته است.

به گفته وی مسوولین امنیتی هرات از او خواسته اند که برای چند مدتی از کار کردن در رسانه ها و همچنان گشت و گذار در شهر خود داری کند تا عاملین تهدید بازداشت شوند.

از جهت دیگر سمیع الله قطره فرمانده پولیس هرات میگوید طالبان مسلح همواره کارمندان رسانه ها را تهدید می کنند.

این مقام بلند پایه امنیتی در هرات تائید می کند که به تازه گی یک کارمند بانو در شبکه آریانا از سوی افراد مسلح ناشناس تهدید شده است و آنها در حال پیگیری این قضیه هستند.

او میگوید تاکنون کسی به اتهام تهدید خانم جیلانی بازداشت نشده است.

از جهت دیگر مسوولین تلویزیون آریانا هرات نیز تائید می کنند که خانم فرشته جیلانی که در حال حاضر کارمند این شبکه است از سوی افراد مسلح ناشناس تهدید شده است.

مسوول این شبکه میگوید بررسی های اولیه نشان میدهد که طالبان مسلح خانم فرشته جیلانی را تهدید کرده اند که اگر دست از کار نکشد او را خواهند کشت.

مسوول شبکه میگوید این مسله را با نهاد های خبرنگاری و همچنان مسوولین امنیتی در   هرات به جریان گذاشته اند.

این منبع میگوید فرشته جیلانی به خاطر افزایش تهدید ها از دو روز بدین سو هرات را ترک کرده است و تاکنون از سرنوشت او خبری ندارد.

تهدید علیه کارمندان رسانه ها در هرات تازه گی ندارد. در یک سال گذشته چندین کارمند رسانه های محلی و ملی به دلیل تهدید های افراد ناشناس و طالبان مسلح مجبور به ترک وظیفه و یا هم ترک افغانستان شده اند.

هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb