فرمانده پولیس مرزی در غرب کشور تصمیم طالبان پنجابی را که گفته اند در افغانستان جهاد می کنند به شدت تقبیح کرده است، این مقام بلندرتبه نیروهای مرزی که در جمع از مردم سرحد درحوزه غرب کشور صحبت می کرد از مردم خواست که با نیروهای امنیتی همکار باشند و نگذارند که مخالفان مسلح از این وضعیت سو استفاده کنند، جمعه عدیل فرمانده کل نیروهای مرزی در غرب کشور می گوید، کسانیکه شورشیان پنجابی را به خاطر جهاد در افغانستان حمایت کنند نیز با برخورد جدی نیروهای امنیتی روبرو خواهند شد.

چندی پیش طالبان مناطق پنجاب پاکستان اعلام نمودندکه جهاد را در افغانستان ادامه خواهند داد و در پاکستان به این روند خاتمه می دهند، تصمیم که با عکس العمل جدی مقام های بلندرتبه امنیتی کشور مواجه شد، حالا در غرب کشور محمدجمعه عدیل فرمانده کل نیروهای مرزی این تصمیم شورشیان پنجابی را به شدت تقبیح کرده و از مردم خواست تا با نیروهای امنیتی همکار باشند و نگذارند که مخالفان مسلح دست به اعمال تخریب کارانه در مناطق شان بزنند.

این مقام بلندرتبه پولیس وزارت داخله همچنان کسانی را که طالبان پاکستانی را به خاطر جهاد در افغانستان حمایت کند نیز با برخورد جدی نیروهای امنیتی روبرو خواهند شد، او از مردم که در مناطق مرزی ساکن هستند خواست که نیروهای امنیتی کشور را حمایت کنند و موارد مشکوک را نیز به این نیروها گزارش دهند؛ محمدجمعه عدیل مخالفان مسلح را نیز هشدار داد که مردم عادی را آزار و اذیت نکنند و باعث مختل شدن کار وبار مردم نگردند.

اخیرا طالبان پاکستانی اعلان نمودند که جهاد را در پاکستان خاتمه می دهند و در افغانستان شروع خواهند کرد، تصمیمی که با عکس العمل جدی مقام های بلندرتبه ارتش و پولیس ملی کشور روبرو شده است، بارها مقام های بلند رتبه امنیتی کشور استخبارات پاکستان را مستقیما در نا امنی های افغانستان دخیل دانسته اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb