شماری از شهروندان هرات از خرابی سرک مستوفیت الی فرقه شکایت دارند، این شهروندان میگویند چندی پیش به ادامه آسفالت جاده های داخل شهری شرکت قرار دادکنند با اداره شهرداری یکطرف سرک مستوفیت الی فرقه را آسفالت کرد، اما طرف دیگر این سرک هنوز آسفالت نشده و روز بروز خرابتر می شود، مسوولان اداره شهرداری اما می گویند این قسمت از سرک نیاز به آسفالت ندارد صرف داغ گیری خواهد شد.

جاده های درون شهری هرات که کار آسفالت آنها از بهار سال گذشته شروع شد، در حقیقت چهره شهر را زیباتر ساخت، اما برخی از این جاده ها هم که بیشترین خرابی را دارند هنوز آسفالت نشدند و هر روزه وضعیت این جاده ها خرابتر می شود.

شماری از شهروندان هرات می گویند، با آنکه اداره شهرداری پول هنگفتی را بابت آسفالت ۴۰ کیلومتر جاده های داخل شهری اختصاص داد، اما هنوز برخی جاده های مهم شهر همانند سرک مستوفیت الی فرقه آسفالت نشده و هر روز وضعیت یکطرف این سرک خرابتر می شود.

کارآسفالت جاده های داخل شهر هرات سال گذشته شروع شد و بیشتر این جاده ها در سال جاری آسفالت گردید، با آنکه یکطرف سرک مستوفیت الی فرقه را شرکت قرارداد کننده آسفالت کرده اما طرف دیگر این سرک هنوز معلوم نیست که چه وقت آسفالت خواهد شد. عبدالاحمد فقیریار آمرمالی و اداری شهرداری هرات می گوید، براساس بررسی های بخش تخنیکی این اداره طرف دیگر این سرک نیاز به کندن کاری و آسفالت ندارد بلکه داغ گیری خواهد شد، اما مردم می گویند چاله های که در بیشتر قسمت های این سرک بوجود آمده نمیتوان با داغ گیری بازسازی کرد بلکه نیاز به آسفالت اساسی دارد.

در حال حاضر کار شرکت که عهده دار آسفالت جاده های داخل شهری می باشد متوقف است و پروژه که از سال گذشته شروع کرده نیز کارش را تمام نکرده، مقروضیت حدود ۱۵۹ میلیون افغانی اداره شهرداری به این شرکت باعث شده تا ادامه کار این پروژه متوقف بماند، حالاهم که برخی جاده های داخل شهری وضعیت خوبی ندارند و آسفالت آنها کهنه شده معلوم نیست که آسفالت خواهد شد یا خیر، درحالیکه اداره شهرداری می گوید فعلا کار داغ گیری این سرک ها را شروع کرده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb