سی و سه کیلومتر جاده روستایی در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس به زودی جغل اندازی خواهد شد. مسئولان اداره احیاء و انکشاف دهات در ولایت بادغیس می گویند، در این پروژه سیزده کیلومتر سرک جغل اندازی خواهد شد که دو قریه چشمه شیرین و چهارباغ این ولسوالی را با هم وصل خواهد کرد. از سوی دیگر مسئولان اداره فواید عامه بادغیس نیز از آغاز زود هنگام آسفالت سرک ارتباطی این ولسوالی با مرکز را می دهند.

مسئولان ریاست احیاء و انکشاف دهات در این ولایت می گویند، این جاده قریه های چشمه شیرین و چهارباغ این ولسوالی را به هم وصل نموده و سهولت های زیادی برای باشنده گان این دو قریه ایجاد خواهد کرد. سید رسول اکبری رئیس اداره احیاء و انکشاف دهات ولایت بادغیس می گوید: این سرک سیزده کیلومتر طول داشته که به ارزش سی و سه میلیون افغانی از کمک های بانک جهانی ساخته خواهد شد.

به گفته آقای اکبری این سرک از سوی یک شرکت ساختمانی افغانی ساخته خواهد شد که با تکمیل آن ۳۸۰۰ خانواده از مزایای آن مستفید خواهند شد. درهمین حال آقای اکبری از روی دست داشتن برنامه های انکشافی دیگر برای توسعه روستاها در این ولایت سخن زد. این در حالیست که مسئولان اداره فواید عامه این ولایت نیز از آغاز پروژه آسفالت سرک ارتباطی آبکمری با شهر قلعه نو مرکز این ولایت خبر می دهند. ملیحه بینش رئیس اداره فواید عامه بادغیس می گوید: کار سروی این سرک تکمیل شده و کار آسفالت آن به زودی آغاز خواهد شد.

ولسوالی آبکمری از ولسوالی های نسبتا ناامن ولایت بادغیس است که این ناامنی ها در اکثر اوقات باعث کندی و توقف پروژه های بازسازی در این ولسوالی شده است. باشنده گان ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس از نیروهای امنیتی می خواهند تا با راه اندازی عملیات و تامین امنیت این ولسوالی زمینه توسعه و رشد بیشتر در این ولسوالی را فراهم کنند. از سوی دیگر مقام های مسئول در بادغیس نیز از مردم می خواهند تا در تامین امنیت پروژه های بازسازی در این ولایت با آنان همکاری کنند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb