رئیس یکی از ادارات دولتی به اتهام تجاوز از حدود صلاحیت وظیفوی و حیف و میل پول بیت المال به یک سال زندان محکوم به مجازات شد. همچنان ۹ تن دیگر از کارمندان این اداره هر کدام به حبس های کوتاه و بلند و پرداخته جریمه نقدی در محکمه ابتدایی شهری هرات محکوم به مجازات شدند.

محکمه ابتدایی ناشی از فساد اداری دادگاه هرات در جلسه علنی روز سه شنبه خود به قضیه تجاوز از صلاحیت وظیفوی و حیف میل کردن یک میلیون پنجصد هزار افغانی که ده نفر از کارمندان اداره فواید عامه و کارمندان ولایت متهم بودند رسیدگی کرد.

دراین قضیه یک تن از متهمان که رییس اداره نیز می باشد به اتهام تجاوز از صلاحیت وظیفوی مجرم شناخته شد و محکمه ابتدایی جرایم ناشی از فساد اداری او را به یک سال زندان مجازات کرد. در همین قضاوتیارشیرآقا منیب رییس محکمه ابتدایی جرایم ناشی از فساد اداری دادگاه هرات می گوید که حال سه تن دیگر از این متهمان هر کدام شان به شِش ماه زندان مجازات شدند.

محکمه جرایم ناشی از فساد اداری نیز بصورت علنی برگزار می شود. مسوولان این محکمه می گویند، در سال گذشته تقریباً نزدیک به صد دوسیه جرایم ناشی از فساد اداری را بررسی کرده اند،  که به گفته‌ی رییس این محکمه دوسیه های بررسی شده حاکی از فساد یکسان در بخش های نظامی و ملکی بوده است.1

https://www.facebook.com/heratpaperfb