والی هرات میگوید، در این ولایت پنجاه هزار جریب زمین غصب شده است. او غصب این زمینها را کار زورمندان و تفنگ به دستان خواند. به گفته او، یک هیئت از کابل برای بررسی این باره به هرات آمده است و به زودی، دست به افشاگری خواهد زد تا مردم از راه رسانه ها، این غاصبان را بشناسند. این برای نخستین بار نیست که این مقام بلندپایه محلی، سخن از افشاگری میزند؛ ولی تاکنون نامی از کسی که در این زمینه دست داشته باشد، نبرده است.

سیدفضل‌الله وحیدی والی هرات که در میان خانواده های شهداء و برخی مسوولان سخن می‌گفت، سخن از این راند که کسانی خود را اکنون ره‌روان شهداء می‌خوانند که در غصب زمین دست دارند. او به گونه‌یی گفت این افراد از نام شهداء سوءاستفاده می‌کنند و به فکر خود هستند و نه این خانواده‌ها که بیش‌ترشان هتا خانه هم ندارند.

آقای وحیدی یک‌بار دیگر به زمین‌خواران تاخت و گفت: در هرات برپایه‌ی معلوماتی که دارند، ۵۰ هزار جریب زمین غصب شده است. او افزود: این غاصبان، زورمندان و تفنگ‌ به‌دستان هستند. والی هرات می‌گوید که اکنون یک هیئتی از مرکز کشور برای بررسی این موضوع به هرات آمده است و هر زمانی‌که کار قانونی شد، جزییات آن را از راه رسانه‌ها به مردم خواهد رساند.

آقای وحیدی از روزهای نخست کاری خود در هرات، یکی از پافشاری‌های‌اش مبارزه با زمین خواران بود. این‌که او تا چه اندازه در این زمینه کامیاب بوده است؛ هنوز که آشکار نیست و باید دید که این‌بار چه خواهد کرد و آیا دست به افشاءگری بزرگی خواهد زد یا نه باز هم از نام‌بردن زمین‌خواران خودداری می‌کند.55

https://www.facebook.com/heratpaperfb