ریاست مهاجرین و عودت کننده گان ولایت فراه برای ۱۱۰ خانواده که تازه از کشور های ایران و پاکستان برگشته اند، مواد ساختمانی توزیع کرده است. مسوولان ریاست مهاجرین و عودت کننده گان فراه می گویند: تمام مواد ساختمانی که برای این خانواد های توزیع شده است  دو صد و چهل دو هزار دالر ارزش دارد.

ریاست مهاجرین و عودت کننده گان ولایت فراه برای ۱۱۰ خانواده مواد مواد سرپنا را توزیع نمود.رحم الدین ریگیوال رییس مهاجرین و عودت کننده گان ولایت فراه این مواد ساختمانی برای آن عده خانواده ها توزیع میگردد، که بعد از سال ۲۰۱۰ میلادی بطور قانونی به وطن برگشته اند، و اسناد قانونی را نیز در دست داشته باشند. بگفته وی ارزش تمام این مواد ساختمانی دو صد و چهل دو هزار دالری امریکایی است، که از سوی یک موسسه خارجی تامین می شود.

رییس مهاجرین و عودت کننده گان ولایت فراه برای آن عده خانواده های عودت کننده که برای ساخت سرپنا زمین نداشته باشند، یک نمره زمین رهایشی در شهرک مهاجرین شهر فراه نیز توزیع خواهند شد.

در همین حال افراد که این مواد سرپناه را بدست می آورد، نیز راضی هستند.

این افراد همچنان از دولت می خواهند تا در قسمت توزیع مواد زراعتی نیز با آنها همکاری کند. آنگونکه مسوولین در ولایت فراه میگویند در این اواخر میزان برگشت مهاجرین از ایران به فراه افزایش یافته است.f

https://www.facebook.com/heratpaperfb