00جنجال های انتخاباتی باعث فرار مغزها و افراد متخصص از افغانستان شده است. شماری از آگاهان تاکید می کنند که افغانستان در عرصه تولید اندیشه و تفکر در فهرست کشورهای فقیر جهان قرار دارد و ادامه فرار مغزها از کشور، جبران ناپذیر است. این آگاهان هشدار می دهند که اگر به جنجال های انتخاباتی پایان داده نشود و سرنوشت سیاسی کشور مشخص نگردد، درصدی بلندی از افراد تحصیل کرده، افغانستان را ترک خواهند کرد.

فرار مغزها و افراد متخصص از کشور در جریان چند ماه گذشته بی سابقه خوانده می شود. داکتر احمد غنی خسروی استاد دانشگاه تاکید می کند که جنجال های انتخاباتی جوانان به ویژه افراد متخصص کشور را نسبت آینده شان ناامید کرده است و آنان در تلاش اند تا به هر نحوی که شده افغانستان را ترک کنند.

فرار سرمایه های انسانی از کشور، هزینه های سنگین اقتصادی را هم در سال های آینده در پی خواهد داشت، روی کارآمدن یک متخصص ۱۵تا۲۰ سال را در بر می گیرد و این نیاز به هزینه های هنگفت اقصادی دارد. با این حال شماری از آگاهان امور تاکید می کنند که افغانستان در عرصه تولید اندیشه و تفکر در فهرست کشورهای فقیر جهان قرار دارد و ادامه فرار مغزها از کشور، جبران ناپذیر است.

با سقوط رژیم طالبان و آغاز به کار نظام کنونی، زمینه برای رشد افراد متخصص وتولید اندیشه در کشور مساعد شده است اما ادامه جنگ و ناامنی ها و در این اواخر جنجال های انتخاباتی، باعث فرار این مغزها از افغانستان شده است. آگاهان امور می گویند، وضعیت کنونی سیاسی کشورامیدواری‏های مردم و به‏خصوص امیدواری‏های جوانان تحصیل‏کرده را نسبت به فردای زندگی متزلزل کرده و آنان را به جست‏وجوی راه‏های فرار از وطن مجبور کرده است. ادامه این روند، در جریان چند سال آینده  افغانستان را با کمبود نیروی متخصص مواجه خواهد ساخت.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb