rrrدر برخی مکاتب دور دست ولسوالی های هرات به جای اعضای نظارت معارف این ولایت طالبان مسلح از این مکتب ها نظارت می کنند، مسوولان معارف هرات به این باور اند که طالبان مسلح بر روند آموزش و پرورش کاری ندارند و اما هر ازگاهی به مکاتب دور دست که مسولان معارف دسترسی ندارند می روند و حاضری معلمین را چک وبررسی می کنند. رییس معارف هرات همچنان می گوید در برخی مکاتب دور دست افراد استخدام شده اند که این اداره از هویت آنها خبری ندارد با آنکه معاش هم می گیرند.

آموزش و پرورش در دور دست های هرات با آنکه همانند مرکز نیست، اما به گونه نورمال جریان دارد، در چند ولسوالی مکتب های که دور از مرکز ولسوالی ها قرار دارند افرادی استخدام شدند که مسوولان معارف از هویت وظرفیت سواد آنها خبری ندارند.

بصیراحمد طاهری  رییس معارف هرات می گوید نا امنی های که برخی گروه های نا مشخص در برخی ولسوالی ها ایجاد کرده مانع رفت وآمد اعضای نظارت این اداره به این مکاتب شده است و برای اداره معارف هم مشخص نیست که چه افرادی در این گونه مکاتب استخدام اند و آیا به وظیفه خود حاضر هستند یا خیر.

رییس معارف هرات می گوید هیچ مکتبی دراین ولایت بسته نیست، به برخی مکاتب دور دست هرات مواد درسی به گونه اساسی نمی رسد و حتی معلمین که تدریس می کنند خیلی کم به وظیفه حاضر می شوند، بصیراحمد طاهری می گوید، اینگونه گزارش ها را تقریبا از ۲۰ مکتب دور دست هرات دارند، با این حال پرسش اینجاست با آنکه اداره معارف نظارت از مکاتب دور دست این ولایت ندارد و حتی درست نمیداند که کی ها به عنوان معلم قراردادی در اینگونه مکاتب کار می کنند پس چه کارها و تلاش های در این زمینه صورت گرفته است؟

رییس معارف هرات همچنان می گوید دراینگونه مکتب ها طالبان مسلح نیز دست باز دارند و هر از گاهی کار نظارت را انجام می دهند، حاضر معلمین را بررسی می کنند و هر معلمی که حاضر به وظیفه نباشد غیرحاضر می کنند. ولایت هرات ۱۵ ولسوالی دارد که ده ها مکتب دخترانه و پسرانه در این ولسوالی ها فعال اند اما نقاط دور دست که راه های صعب العبور دارد و همچنان نا امن است مانع رفت و آمد مسوولان معارف به این مکاتب شده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb