شکایت بازماندگان شهدا از کم کاری دولت

دولت در حد توان بازماندگان شهدا را همکاری نکرده است. شماری از بازماندگان شهدا در هرات می گویند، هر چند کمک های از طرف اداره شهدا و معلولین صورت گرفته است مگر این کمک ها برای تامین نیازهای اولیه شان هم کفایت نمی کند. شماری از آگاهان امور هم بر این باورند که حتی مراسم که به نام شهید برگزار می شود در حد مقام شهیدا نیست.

خانواده های شهدا در هرات وضعیت 44خوبی ندارند،بازماندگان شهدا می گویند نمی توانند از پس مشکلات زندگی شان بر آیند و کمک های هم که از سوی اداره شهدا و معلولین صورت می گیرد در آن حد نیست که مصرف روزمره شان را بشود. این مادر شهیدی است که پسرش را در جنگ افغانستان و روسیه از دست داده است. او می گوید، شوهرش دیگر توان کار را ندارد و مشکلات زندگی او را به تنگ آورده است. این مادر می گوید از زمانیکه پسرش را از دست داده شوهرش نیز به مریضی مبتلا شده و نمی تواند مصارف شان را تامین کند. پدر شهد هم می گوید دیگر توان کار ندارد و تنها امیدش به کمک های مردم و حمایت دولت است که بتواند زندکی اش را سپری کند.

از سوی هم آگان امور می گویند دولت آنگونه که لازم است برای بازماندگان شهدا کاری نکرده است و اگرچه کارهای شده اما این کار ها گوشه از مشکلات بازماندگان شهدا را درمان نمی کند. طارق نبی استاد دانشگاه می گوید، وزارت شهدا به گونه ی شاید و باید برای خانواده های شهدا کار موثر انجام نداده است.

آقای نبی می گوید، برگزاری هفته ی شهید هیچ درد مادر که فرزندش را از دست داده  درمان نمی کند و تجلیل از روز شهید به گونه که در کشور برگزار می شود با فکر و اندیشه شهدا نیست و عده ی بنام شهید و جهاد تجارت می کنند.

کارشناسان امور بر این باور اند که برای بازماندگان شهدا هیچ کاری اساسی و بنیادی انجام نشده و حتی نیاز های اولیه این خانواده ها بر آورده نشده است. این کارشناسان بر این باورند که بی مهری که نسبت به بازماندگان شهدا شده است این خانواده ها تا حد ممکن به دولت بی باور ساخته است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb