2a018ioجنجال های انتخاباتی برای بسیاری از شهروندان کشور مشکلات روانی ببار آورده است. شماری از شهروندان هرات می گویند، در این اواخر مشکلات انتخاباتی و زمان­گیر شدن این روند، ضربه جدی را بر زندگی عادی آنان وارد کرده است. افزایش بیکاری و فقر، ناامنی، ناامیدی مردم نسبت به آینده و رکود اقتصادی از پیامدهای زمان­گیرشدن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به شمار می رود. در همین حال، آگاهان امور هشدار می دهند که اگر مردم از این بیشتر آسیب روانی ببینند، پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت.

همه مردم چشم دوخته اند به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات که همه ابعاد زندگی مردم را به چالش کشیده است. از رکود اقتصادی گرفته تا افزایش بیکاری و نا امنی ها و کاهش اعتبار مردم افغانستان در سطح جهانی. حالا شماری از باشندگان هرات می گویند جنجال های انتخاباتی و نتیجه نامعلوم آن، آنان را نسبت به آینده کشور ناامید کرده است. آنگونه که این باشندگان می گویند، با زمان­گیرشدن انتخابات ریاست جمهوری و پیامدهای آن، بسیاری از مردم با مشکلات روحی و روانی مبتلا شده اند.

این باشندگان هرات از نامزدان ریاست جمهوری می خواهند که هرچه زودتر سرنوشت انتخابات پردرسر ریاست جمهوری را مشخص سازند. با این حال، ادامه این روند ضربه سنگینی بر زندگی عادی و روح و روان مردم وارد می سازد. داکتراحمد غنی خسروی استاد دانشگاه هشدار می دهد که اگر مردم از این بیشتر آسیب روانی ببینند، پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت.

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، پرهزینه ترین، جنجالی ترین و طولانی ترین انتخابات در تاریخ کشور خوانده می شود. افزایش ناامنی ها در سراسر کشور و بی نظمی در دستگاه حکومت نتیجه همین جنجال ها است. افزایش بیکاری و فقر و رکود اقتصادی کشور نیز ثمره دیگر این انتخابات به شمار می رود. براساس گزارش ها، از زمان برگزاری انتخابات تاکنون، بیش از پنج میلیارد دالر اقتصاد کشور آسیب دیده است و شش میلیارد دالر دیگر هم بخاطر جنجال های انتخاباتی از افغانستان بیرون برده شده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb