امتحان راه یابی به مکتب نرسنگ در ولایت غور از میان یکصد تن اشتراک کنندگان طبقه اناث اخذ شد. مسوولین ریاست صحت عامه این ولایت میگویند از این افراد تنها ۳۸ آنها جذب این مکتب می شوند.

پیش از این  باشندگان و مسوولان محلی از نبود نرس های خانم شکایت داشند و یکی از دلایل مرگ و میر اطفال و زنان را همین موضوع عنوان می کردند.

اولین دور امتحان راه یابی به مکتب نرسنگ در شهر چغچران مرکز ولایت غور از یکصد تن از اشتراک کنندگان خانم که از شش ولسوالی این ولایت می باشند اخذ شد.

 داکتر غلام نبی یگانه رئیس صحت عامه غور میگوید مکتب نرسنگ غور از بودجه وزارت صحت عامه به همکاری مالی صندوق جهانی گلوبل به هزینه چهارصد هزار دالر امریکایی ایجاد شده است.

 داکتر یگانه میگوید از میان یکصد خانم تنها ۳۸ آنها در این مکتب جذب می شوند و طی دو سال آموزش های لازم را فراه خواهند گرفت.

 در عین حال عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور میگوید با در نظر داشت نفوس ولسوالی ها به طور اوسط از هر ولسوالی چهار تن جذب این مکتب می شوند تا در آینده بتوانند در این ولسوالی فعالیت داشته باشند.

مسوولان صحت عامه در ولایت غور میگویند افرادی که جذب این مدرسه می شوند پس از دوسال آموزش و کارهای عملی جذب کلنیک های ولسوالی ها و همچنان شهر چغچران مرکز این ولایت خواهند شد.
گفته میشود ۴ تن فارغ کورس نرسنگ عالی که در حال حاضر به مدت دوماه در کابل فشرده آموزش های نرسنگ را فرامیگیرند، به صفت استاد در این مکتب استخدام میشوند.

 شماری از شهروندان در غور تاکید می کنند نبود نرس در کلنیک های ولسوالی ها باعث شده بود تا مردم حاضر نشوند زنان و دختران خود را به کلنیک ها جهت تداوی انتقال دهند و از این رو میزان مرگ میر افزایش داشته است. velayat ghor 2

https://www.facebook.com/heratpaperfb