موجودیت افراد مسلح غیرمسئول درولایت غور، ازعمده ترین نگرانی های باشنده های ولایت غورمحسوب می شود. شماری از فعالیت جامعه مدنی تاکید دارند در صورتیکه به مشکلات امنیتی این ولایت رسیدگی نشود برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواب و خیالی بیش نیست.

 ولایت غور ازجمله ولایت هایست که همواره باشندگان ومسئولان دولتی آن، فریاد ازناامنی می زنند وهمواره؛ خواهان تامین امنیت هستند.

حسن حکیمی فعال جامعه مدنی درولایت غور، با ابراز نگرانی ازاین موضوع میگوید که بیشتردربعضی مناطق این ولایت؛ حکومت گروه های مسلح غیرمسئول حکم فرما بوده که دولت به آن مناطق دسترسی ندارد.

 بنا به گفته وی، این باعث شده که باج گیری، بی نظمی، غارت، چور و چپاول به پیمانه زیادی ازمردم در ولایت غور صورت گیرد.

ازجهتی هم، وی به این عقیده است که مشکل دیگری نیز، درولایت غوروجود دارد که آنان را نگران ساخته است؛ آن هم، خروج نیروهای خارجی ازکشوراست؛ چون به گفته وی، افراد مسلح غیرمسئول ممکن هست قدرت بیشتری درولایت غورکسب کنند ودست به ناامنی ها وبی نظمی های فراوانی پش ازگذشته بزنند.

ازهمین رو، مسئولان محلی درولایت غور؛ خواهان تامین امنیت درآن ولایت، ازسوی دولت مرکزی هستند؛ تا دولت دراین عرصه گام های عملی برداشته وباشنده گان ولایت غور، بتوانند به آسوده گی خاطرزندگی کنند.

در همین حال مسوولان امنیتی نیز افزایش نا امنی ها را تائید می کنند و تاکید دارند که این نا امنی ها فصلی است و در آینده نزدیک وضعیت بهبود خواهد یافت.

https://www.facebook.com/heratpaperfb